پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۳۲۳۶ شناسه:
مونا جمشيدي دانشجو:
بررسي اثر ابعاد اجتماعي و محيط زيستي مسئوليت اجتماعي شركت ها بر انصاف قيمتي ادراك شده توسط مشتريان عنوان فارسي:
Analyzing the ٍEffects of Social and Environmental Aspects oٍf Corporate Social Responsibility on Perceived Price Fairness عنوان انگليسي:

امروزه همگام با رشد و توسعه صنايع و واحد هاي تجاري مختلف و استفاده روز افزون و رو به رشد از محصولات منتوع اين شركت ها و سازمان ها، توجه اين صنايع به عواقب و اثرات اين رشد فزاينده بر اجتماع انساني و طبيعت مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. در اين تحقيق ابعاد اجتماعي و محيط زيستي مسئوليت اجتماعي شركت ها و تاثير آن بر انصاف قيمتي ادارك شده توسط مشتريان با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. جامعه آماري تحقيق دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران خواهند بود كه بر اساس فرمول كوكوران نمونه به حجم383 نفر به صورت نمونه گيري موارد در دسترس با تلاش براي حفظ حداكثر تنوع انتخاب خواهند شد. ابزار تحقيق پرسش نامه خواهد بود كه توسط پژوهشگر تنظيم خواهد شد. روايي محتوايي اين پرسشنامه با استفاده از CVR محاسبه و پايايي و همچنين روايي سازه اي اين پرسشنامه با استفاده از محاسبه الفاي كرونباخ به وسيله نم افزار محاسبه SPSS خواهد شد. تجزيه و تحليل داده ها نيز از طريق معادلات ساختاري از طريق نرم افزار SPSSمورد آزمون قرار خواهند گرفت.

چکيده:

مسئوليت اجتماعي شركت ها - انصاف قيمتي ادراك شده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.