پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۳ دفاع:
۳۲۳۳ شناسه:
مژگان پورحسني دانشجو:
تاثير فناوري اطلاعات مشتري بر قيمت گذاري حسابرسي عنوان فارسي:
the impact of client information technology capability on audit pricing عنوان انگليسي:

حسابداري و فناوري اطلاعات بي وقفه در هم اميخته اند. مشتريان و حسابرسان به طور يكسان به دنبال استفاده از داده هاي بزرگ و تحليل هاي پيشرفته در سراسر عملياتشان هستند. سيستم اطلاعاتي حسابداري در نرم افزار برنامه ريزي منابهاي سازمان پيچيده تعبيه شده اند. ۴ شركت حسابرسي بزرگ به گسترش فناوري اطلاعات حسابرسي و روشهاي مشاوره پاسخ مي دهند(هرمانسون،۲۰۰۹).همچنين،سازمان بورس اوراق بهادار به شركتهاي ذكر شده براي ارائه گزارشهاي مالي خود از طريق زبان گزارشگري تجاري گسترش پذيرنياز دارد(سازمان بورس اوراق بهادار امريكا ،۲۰۱۷). به طور جمعي وجداگانه، اين تغييرات پيچيدگي هاي فني و ريسك را ايجاد مي كند در حالي كه به طور همزمان قادر به تجزيه و تحليل پيشرفته و كنترلها است. به عنوان يك ساختار، توانايي فناوري اطلاعات، ظرفيت شركت براي سرمايه گذاري در افراد، فرايندها وفن آوري هاي داخلي جهت بهبود عملكرد كسب و كار را نشان مي دهد(دهنينگ،ريچاردسون و زمود،۲۰۰۳). شركتها با قابليت فناوري اطلاعات پيشرفته، سرمايه گذاري هاي را كه از استراژي هاي خود بهترين پشتيباني را داشته باشد از هزاران هزينه بالقوه فناوري اطلاعات انتخاب مي كنند. پس از انتخاب اين اولويتهاي فناوري اطلاعات، انها مي توانند پروژه ها و گسترش استعدادهاي جديد در سازمانشان به موفقيت اجرا كنند. وجود دارد بنابراين دليل براي اعتقاد داشتن به اينكه توانايي فناوري اطلاعات ممكن اجازه دهد براي هم حسابرسي مقرون به صرفه تر كنترلهاي قويتر وسيستمهاي اطلاعاتي داخلي كه حسابرس حمايت مي كند يا حسابرسي گرانتر- افزايش مشكلات پيچيده با سيستمهاي فناوري اطلاعات پيچيده و پيشرفته تر حسابرسي .

چکيده:

قيمت گذاري حسابرسي-فناوري اطلاعات- هزينه حسابرسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آرش تحريري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.