پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۶ دفاع:
۳۲۲۸ شناسه:
محمدرضا محسني راد دانشجو:
خود نظم بخشي در كودكان كار و كودكان عادي: يك مطالعه تحولي مقطعي عنوان فارسي:
Self Regulation in Work and Normal Children: a Developmental Cross-sectional Study عنوان انگليسي:

پديده ي كودكان خياباني از آسيب هاي عصر حاضر است اين كودكان كه با توجه به شرايط خاص زندگي خويش مجبورند بيشترين ساعات روزانه خويش را در خيابان به سربرند، تحت تاثير فشارهاي فراوان قرار داشته و از ابراز نقش مناسب سن خويش محروم هستند.فرآيندهاي خودنظم بخشي(خودمهارگري ،خودشناسي انسجامي،شفقت خود) كه به تازگي در تحقيقات بيشتر مورد توجه قرار گرفته است نشان از چگونگي خودتنظيمي فرد دارد و نقشي كه اين فرآيندها در سلامت روان ايفا مي كنند.اين فرآيند ها نقشي اساسي در پيشگيري از مشكلات روانشناختي دارند و شامل توانمندي هاي دروني هستند كه فرد را نسبت به ابتلا به بيماري رواني مقاوم مي كنند.در واقع نقش اين فرآيندها اين است كه مانند سپرهاي رواني عمل مي كنند كه جلوي آسيب روان شناختي و يا تداوم آن را مي گيرند. اين پژوهش قصد دارد به پرسش هاي زير پاسخ دهد:1.آيا تحول فرآيند هاي خود نظم بخشي در كودكان كار با كودكان عادي متفاوت است؟2.آيا تحول فرآيند هاي خود نظم بخشي در كودكان كار دختر با كودكان كار پسر متفاوت است؟3.آيا تفاوت بين تحول فرآيند هاي خود نظم بخشي در كودكان كار پسر و دختر با كودكان عادي پسر ودختر متفاوت است؟ 4.آيا اختلاف رشد يافتگي فرآيند هاي خود نظم بخشي بين كودكان كار و كودكان عادي با افزايش سن بيشتر مي شود؟

چکيده:

كودكان كار،خود نظم بخشي، خودشناسي انسجامي، شفقت خود، خودمهارگري، بهوشياري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما قرباني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.