پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۸ دفاع:
۳۲۲۶ شناسه:
حسن عسگري دانشجو:
نقش مطبوعات محلي(استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج عنوان فارسي:
The role of the local press (provincial) in the social development of the city of Karaj عنوان انگليسي:

چكيده

پژوهش حاضر درصدد بررسي نقش مطبوعات محلي(استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج( مورد مطالعه: كاركنان ستادي شهرداري و شوراي اسلامي شهر كرج) بوده است. از اين منظر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع به منظور تبين نظري از رويكرد تلفيقي برگرفته از نظريه ساختار حوزه عمومي يورگن هابرماس، نظريه همبستگي اجتماعي هارولد لاسول و مك كوايل و سرمايه اجتماعي رابرت پوتنام و آنتوني گيدنز و نيز نظريه كاشت يا پرورش جرج گربنر استفاده شده است. با كاربرد روش پيمايش و استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي پژوهش از روي 297 نفر از كاركنان ستادي( 214 نفر مرد و 83 نفر زن) شهرداري مركز و شوراي شهر كرج كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي انتخاب شده بودند؛ گردآوري گرديد. جهت اعتبار سنجي ابزار از اعتبار محتوايي صوري كيفي و جهت پايايي سنجي ابزار از روش همسازي دروني گويه ها با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ با دامنه صفر تا يك استفاده شده است. يافته هاي پژوهش در رابطه با متغيرهاي مستقل نشان مي دهند كه 4/77 درصد از كاركنان ستادي شهرداري و شوراي اسلامي شهر كرج از مطبوعات محلي(استاني) كرج استفاده مي كردند. همچنين ميانگين مدت استفاده از مطبوعات محلي(استاني) كرج برابر با دو تا چهار سال و ميزان استفاده از مطبوعات محلي(استاني) كرج در طول هفته برابر با يك ساعت و كمتر بوده است. علاوه بر آن بيشترين فراواني از حيث نوع استفاده از مطبوعات محلي(استاني) كرج متعلق به محتواي همه موارد(خبري و كسب اطلاعات روز، علمي و آموزشي و تبليغي، تفريحي- سرگرمي) بوده است. علاوه بر آن؛ يافته هاي پژوهش در رابطه با متغير وابسته نشان مي دهد كه ميزان نقش مطبوعات محلي( استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج در جامعه آماري مورد بررسي با ميانگين621/117 ( و با ميانگين آزمون يا خط برش120) اندكي پايين تر از سطح متوسط و در سطح نسبتا متوسطي قرار دارد. اين ميزان در رابطه با ابعاد و مولفه هاي نقش مطبوعات محلي( استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج نيز صادق مي باشد. يافته هاي حاصل از تحليل استنباطي و آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهند كه فرضيه كلي پژوهش مبني بر اينكه مطبوعات محلي(استاني) بر توسعه اجتماعي شهر كرج موثر مي باشد، مورد تأئيد واقع نشده است. در رابطه با فرضيه هاي جزيي پژوهش نيز دو فرضيه جزيي يعني مطبوعات محلي (استاني) از طريق تقويت همبستگي اجتماعي بر توسعه اجتماعي موثر مي باشند و مطبوعات محلي (استاني) از طريق تقويت جامعه مدني بر توسعه اجتماعي موثر مي باشند؛ مورد تأئيد واقع نشده اند. امّا سه فرضيه جزيي يعني مطبوعات محلي (استاني) از طريق اشاعه سرمايه اجتماعي بر توسعه اجتماعي موثر مي باشند. مطبوعات محلي (استاني) از طريق جلب مشاركت اجتماعي بر توسعه اجتماعي موثر مي باشند و مطبوعات محلي (استاني) از طريق اعتماد سازي بر توسعه اجتماعي موثر مي باشند هر يك در سطح معناداري 01/0 مورد تأئيد قرار گرفته اند. همچنين ميزان تأثيرگذاري مطبوعات محلي (استاني) بر توسعه اجتماعي شهر كرج بر حسب ميزان و مدّت استفاده از مطبوعات محلي (استاني) معنادار نبوده است؛ ولي در رابطه با نوع استفاده در سطح معناداري 05/0 معنادار بوده است. همچنين در ذيل تحليل عاملي تأئيدي نشان داده شد كه مولفه هاي سه بعد تأثيرگذاري مطبوعات محلي در توسعه اجتماعي شهر كرج از همبستگي نسبتاً قابل قبولي با ابعاد سه گانه برخوردار مي باشند و در مجموع درصد كل واريانس تبيين شده توسط ابعاد موجود در تحليل عاملي برابر با264/75 بوده است. در نهايت يافته هاي مرتبط با سئوالات باز نشان داده اند كه موانع و مشكلات مطبوعات محلي(استاني) البرز در توسعه اجتماعي شهر كرج در دو مقوله اصلي: الف- مسائل و مشكلات درون سازماني(شامل مولفه هاي: 1- اثربخشي نسبي مطبوعات، 2- مسائل اقتصادي مطبوعات، 3- ضعف سرمايه اجتماعي درون سازماني، 4- سوء استفاده شخصي از مطبوعات، 5- ضعف ساختار محتوايي و6- ضعف در اعمال مديريت دانش) و ب- مسائل و مشكلات برون سازماني(شامل مولفه هاي: 1- ضعف سرمايه اجتماعي برون سازماني، 2- سوء استفاده سياسي از مطبوعات، 3- مسائل حقوقي و ضعف قوانين در حوزه مطبوعات و 4- ضعيف بودن جامعه مدني) طبقه بندي مي شوند. علاوه بر آن راهكارهاي مرتفع شدن موانع و مشكلات مطبوعات محلي(استاني) نيز در دو مقوله اصلي: الف- راهكارهاي درون سازماني(شامل مولفه هاي: 1- اعمال مديريت دانش در حوزه مطبوعات، 2- عدم سوء استفاده شخصي از مطبوعات و 3- تقويت ساختار محتوايي مطبوعات محلي) و ب- راهكارهاي برون سازماني(شامل مولفه هاي:1- اصلاح و تقويت قوانين حقوقي در حوزه مطبوعات، 2- مرتفع نمودن مسائل اقتصادي مطبوعات،3- تقويت سرمايه اجتماعي برون سازماني،4- تقويت نهادهاي مدني) كشف و احصاء شده اند.

چکيده:

توسعه اجتماعي، مطبوعات محلي، حوزه عمومي، جامعه مدني، همبستگي اجتماعي، سرمايه اجتماعي، جلب مشاركت اجتماعي، اعتمادسازي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهري بهار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هادي خانيكي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.