پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۲/۱۷ دفاع:
۳۲۱۹ شناسه:
مهدي محمدي دانشجو:
بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ميله هاي تيتانيمي فوق ريزدانه و نانو ساختار با طول بلند به روش تغيير شكل پلاستيك شديد و نورد عنوان فارسي:
Investigation of metallurgical and mechanical properties of ultrafine grained titanium rods structure with long Nano by severe plastic deformation and rolling عنوان انگليسي:

يكي از روشهاي جديد توليد مواد با اندازه دانه نانومتري، روش تغيير شكل شديد پلاستيك است. در اين روش با اعمال كرنش‌هاي شديد به نمونه، اندازه دانه ها تا مقياس نانومتري كاهش يافته و در مقابل خواص مكانيكي فلز بهبود چشم‌گيري مي يابد. از آنجايي كه تغييرات ابعادي ماده مي‌تواند مانعي در مقابل ميزان كرنش اعمالي باشد، لذا اكثر روشهاي تغيير شكل شديد پلاستيك به نحوي طراحي شده ‌اند كه ابعاد نمونه حين فرآيند تغيير نكند. در اين مقاله به معرفي فرآيندهاي مختلف توليد مواد با اندازه دانه نانومتري بر اساس روش تغيير شكل شديد پلاستيك پرداخته مي‌شود. نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين فرآيندها، روشهاي مناسبي براي توليد مستقيم مواد فلزي با ابعاد بزرگ و اندازه دانه‌هاي نانومتري هستند. با توجه به كاهش اندازه دانه ها و افزايش چشمگير استحكام نمونه‌ هاي توليد شده با روشهاي مذكور، به نظر مي‌رسد روش تغيير شكل شديد پلاستيك يكي از مناسب ترين روشها براي توليد مواد فلزي با اندازه دانه نانومتري در مقياس صنعتي ميباشد.

چکيده:

مواد نانومتري، تغيير شكل شديد پلاستيك SPD1 ، تغيير شكل در كانالهاي مشابه زاويه‌دار ECAP2

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.