پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۲۱۵ شناسه:
محمد حسين نژاد دانشجو:
بررسي مختصات سبكي نسخه مثنوي فرهاد و شيرين از كوثري همداني و معرفي اين اثر عنوان فارسي:
Investigation style coordinate of Masnavi , the version of Farhad and Shirin , from Kosari Hamedani عنوان انگليسي:

نسخه مثنوي«فرهاد و شيرين» از كوثري همداني يا بزمي همداني، مشهور به ميرعقيل كوثري، از شاعران سدة يازدهم ه.ق، از سادات همدان است؛ او در سال1010 در دستگاه شاه عباس اول به شغل طبابت لشكريان منصوب شد. كوثري همداني هم در طب و هم در حكمت و فقه و رياضي دستي توانا داشته است؛ دينداري او در زمان خود زبانزد بود و از شاعران معتقد به شيعه خصوصاً امام علي(ع) بود.

مثنوي فرهاد و شيرين در قياس با ديگر آثار تقليد شده از خسرو و شيرين نظامي از اعتبار زيادي برخوردار است و جزء نسخ معتبر و درجه يك است؛ در واقع اين شاعر كار ناتمام وحشي بافقي و عرفي شيرازي را در سرودن اين مثنوي به خوبي به پايان رسانيده است.

هدف از تصحيح نسخة حاضر شناساندن شاعرِ شايان ارزش و بااستعدادي است كه آثار او در ساية گمنامي مانده‌است و چه بسا در هيچ يك از تذكره ها يا سرگذشت نامه‌ها نامي درخور شأن او نيامده است.

اين مثنوي در بخشهايي چون تصحيح قياسي، بررسي ويژگيهاي رسم الخطي ، ويژگيهاي سبكي و ادبي و زباني مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چکيده:

نسخة خطي، تصحيح مثنوي فرهاد و شيرين، سبك‌شناسي، كوثري همداني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عبدالرضا سيف استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد منصور استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

فصلنامه عرفان اسلامي

/20

بررسي مختصات سبكي و عرفاني نسخه مثنوي فرهاد و شيرين از كوثري همداني و معرفي اين اثر

دكتر عبدالرضا سيف / محمد حسين نژاد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.