پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۵ دفاع:
۳۲۰۰ شناسه:
ابوالفضل جليله وند دانشجو:
شناسائي و خوشه بندي تيوب هاي شيشه اي بروسيليكاتي براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي عنوان فارسي:
Identification and Clustering of Borosilicate Glass Tubes for Manufacture of Glass Containers Parenteral Drugs عنوان انگليسي:

چكيده

شيشه مي تواند به عنوان يك ماده آلي معدني يا فلزي بي شكل تعريف شود كه زمان گرمايش و سرمايش از خود رفتار تبديل شيشه را نشان مي دهد.

در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه در خصوص لزوم و ضرورت استفاده از ظروف شيشه اي براي نگهداري مواد دارويي اطلاعات نداشته باشد. بسته بندي محصولات دارويي از اهميت بسيار بالايي در صنايع داروسازي برخوردار است زيرا اين ظروف در تماس مستقيم با مواد دارويي قرار دارند و اگر دارو جزو مواد دارويي تزريقي باشد اهميت اين موضوع چندين برابر خواهد شد چون اين محصولات به طور مستقيم وارد بدن مي شوند.

شيشه هاي بروسيليكاتي داراي مقدار قابل توجهي اكسيد بور هستند كه براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي استفاده مي شوند. فارماكوپه ايالات متحده امريكا اين نوع شيشه ها را به چهار گروه طبقه بندي نموده است.

اين نوشتار به دنبال آن است كه بر اساس استانداردها و نوشته هاي معتبر و داده هاي جمع آوري شده در سه سال در شركت هاي دارويي و تامين كننده تيوپ‌ها و ظروف شيشه اي و همچنين روش تحليل خوشه اي به روشن نمودن خط مرزي بين نوع يك و نوع دو كمك نمايد.

در خوشه بندي يا تحليل خوشه‌اي تلاش مي‌شود تا مشاهدات واقع در هر خوشه(گروه) بيشترين تشابه و مشاهدات هرخوشه از مشاهدات خوشه‌هاي ديگر بيشترين تفاوت را از نظر شاخص‌هاي مورد نظر با هم داشته باشند.

در اين پژوهش كه به صورت مطالعه موردي برروي تيوپ‌ها و ظروف شيشه‌اي داروهاي تزريقي انجام گرفته است ابتدا شاخص‌هاي تست واتراتك، تست پودر، تست جذب اتمي و تست PH تعيين و سپس مقادير هر شاخص استخراج گرديدند. بعد از آن با استفاده از الگوريتم K ميانگين ظروف شيشه‌اي خوشه بندي شدند. اعتبار خوشه‌بندي با شاخص RS ، DB و Elbow محاسبه گرديده و چون مقادير شاخص‌ها مناسب بود. اعتبار بالاي خوشه‌بندي تاييد شد. سپس به منظور تعيين تعداد بهينه خوشه‌ها از ضريب نيمرخ استفاده شد. در نتيجه تعداد چهار خوشه حاصل دسته بندي ظروف شيشه‌اي گرديد و براي هر خوشه به صورت جداگانه با مشخصات آماري ويژگي هاي آن شرح داده شد.

كلمات كليدي: شيشه‌هاي بروسيليكاتي، ظروف شيشه‌اي داروهاي تزريقي، داروهاي تزريقي، تحليل خوشه‌اي، الگوريتم K ميانگين، ضريب نيمرخ

چکيده:

شيشه هاي بروسيليكاتي، ظروف شيشه اي دارو هاي تزريقي، دارو هاي تزريقي، تحليل خوشه اي، الگوريتم كا ميانگين، ضريب نيمرخ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منصور مومني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.