پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۱۹۴ شناسه:
مريم عظيم زاده كوچه دانشجو:
تاثير سياست هاي منابع انساني دوست‌دار خانواده بر نگرش كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان ايرانسل) عنوان فارسي:
The impact of family-friendly human resource policies on employees’ attitude (case study: Irancell company). عنوان انگليسي:

بين كار و خانواده رابطه‌اي ناگسستني وجود دارد كه عدم توجه به برخي متغيرها، ممــــكن است باعث كاهش بهره‌وري كاري يا تضعيف پايه خانواده گردد. كار و خانواده دو قلمرو مهم براي كارمندان هستند. تعارضات كار- خانواده زماني پديدار مي شوند كه بين نقش هاي كاري و خانوادگي تعادل وجود ندارد. يكي از آنها ممكن است زمان يا مسئوليت هاي زيادي را شامل شود كه باعث شود مسئوليت‌هاي ديگري به خوبي انجام نشوند.

در دهه گذشته، تركيب نيروي كار جهاني تغييرات اساسي كرده است و در حال تبديل به نيروي كار ناهمگون است؛ خصوصا تعداد نيروي كار زن در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كره جنوبي و آمريكا در حال افزايش است. بر اين اساس، سازمان ها شروع به بررسي روش هايي كرده اند كه در مورد نيازهاي حتمي كاركنان زن بحث كنند و آنها را به تعادل بين كار- زندگي ترغيب كنند كه منجر به رضايت شغلي و تعهد سازماني خواهد شد. با اين شرايط، بسياري از شركت ها و ادارات دولتي، سياست هاي دوستدار خانواده ايجاد كرده اند. موازي با اين تغييرات و اين سياست ها، محققان در پي بررسي ميزان و نوع تاثير اين سياست ها بر انگيزه كاري و رضايت و تعهد سازماني كاركنان هستند. يافته ها در اين مورد متناقض است: بسياري از محققان از تاثير منفي اين سياست ها بر رضايت و تعهد سازماني كاركنان حكايت دارند، در حالي كه بسياري ديگر نيز از رابطه مثبت و معنادار اين عوامل سخن مي‌گويند. برخي از اين مطالعات از داده هاي مقطعي (cross-sectional data) و برخي ديگر از داده هاي طولاني مدت (longitudinal data) استفاده كرده‌اند كه طبيعتا نتايج داده هاي دراز مدت قابل اعتماد تر است. نتايج مطالعات مربوط به داده هاي طولاني مدت از وجود رابطه مثبت و معنادار بين سياست هاي خانواده دوست با رضايت شغلي و تعهد سازماني خبرمي دهند ( باءِ و يانگ (2017)).

ليلي و همكاران (2006) بيان كردند كه مردان و زنان انتظارات متفاوتي از يكديگر براي كار و خانه دارند. همچنين ادعا شده است كه مردان وابستگي بيشتري از زنان دارند و تجربيات خانوادگي را با كار مرتبط مي‌كنند. زنان بيشتر خانواده محور هستند، با اين وجود، مردان تمايل دارند تا بيشتر هوشيار باشند. آنها همچنين بيان كردند كه زنان علاوه بر انجام وظايف خود در محيط كاري، بر روي مسئوليت هاي خود در محيط خانواده نيز تمركز مي كنند. مردان كمتر تحت فشار مقررات و انتظارات اجتماعي در رابطه با اموري كه به تعارضات خانوادگي مربوط هستند مي باشند اساس تفكر آنهابيشتر كسب درآمد براي خانواده است. زنان، برعكس، موافق اعمال فشار جامعه براي ماندن در خانه، مراقبت و بزرگ كردن بچه-ها هستند (او كونر (2005)).

بر اساس نتايج هوچشيلد (1997) مردان يك سوم و زنان دو سوم فعاليت هاي روزانه خانه را انجام مي دهند. بنابراين، در حالت وجود تعارضات خانوادگي و در صورتي كه درآمد زنان كمتر باشد آنان تمايل بيشتري به ترك محيط كار دارند. امروزه، موفقيت يك مرد با كار وي همراه است.تعدادي از آنها مي خواهند بيشتر در امور خانه سهيم باشند، ولي براي مردان خيلي سخت است كه فشارهاي ناشي از اين تمايل را تحمل نمايند(او كونر (2005)). كار كردن تحت اين فشارها باعث بروز تعارض بين كار- خانواده شده است.

سياست هاي دوستدار خانواده براي فراهم آوردن انعطاف بين كار و خانواده كاركنان ايجاد شده اند. اين سياست ها كاركنان را قادر مي سازند تا در هر دو حوزه خانواده وكار فعاليت هاي خود را انجام دهند و يكي را بر ديگري مقدم نشمارند.سازمان هايي كه برنامه هاي كاري منعطفي فراهم مي كنند اين امكان را براي والدين فراهم مي اورند تا ازخانواده هايشان مراقبت كنند اگر چه مقررات كاري آنها نيز در دوره كار تامين مي شود. براي مثال، يه كارمند ممكن است ساعت كاري خود را تغيير دهد تا با معلمان فرزندان خود ديدار كند يا آنها را به دكتر ببرد ‌(هالپِرن (2005)). ساعات كاري منعطف براي باانگيزه نگه داشتن كاركنان در يك محيط كاري رقابتي طراحي مي شوند (هايلند، روسام و روسام (2005)).

مولفه هاي شغلي به طور معناداري متاثر از سياست هاي سازماني مرتبط با خانواده مي‌باشند. اين سيــــاست‌ها مي‌توانند باعث افزايش تعهد سازماني و رضايت شغلي و نيز باعث كاهش مشكلات فردي و خانوادگي گردند. بر اين اساس، تاثيرات منابع انساني دوست‌دار خانواده بر رضايت شغلي و تعهد سازماني در شركت ايرانسل با تبيين نقش تعديل‌گر حمايت خانواده ادراك شده سازماني در اين مطالعه بررسي مي شود.

چکيده:

سياستهاي دوست دار خانواده-تعهد شغلي-رضايت شغلي-حمايت خانوادگي ادراك شده سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مرجان فياضي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.