پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۱۸۶ شناسه:
محمدعلي ملكي دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازار بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Investigating Factors Affecting mutual funds عنوان انگليسي:

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به عنوان يكي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع )آحاد جامعه( به سمت مصرف كنندگان )شركت هاي توليدي و خدماتي و ساير) را بر عهده دارند )سعيدي و مقدسيان، 1389)

يكي از معيارهاي مهم تصميم گيري سرمايه گذاران، نرخ بازدهي صندوق است. اين بازدهي توسط مديريت صندوق ها با استفاده خالص ارزش هر واحد سرمايه گذاري در پايان هر روز افشا مي شوند.

لذا با توجه به جديد بودن نسبي حضور صندوقهاي سرمايه گذاري در ايران و اينكه سرمايه گذاران به طور معمول سعي مي كنند صندوقي را انتخاب نمايند كه عملكرد بهتري داشته باشد، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن شناسايي عوامل موثر بر عملكرد صندوقهاي فعال در بازار سرمايه ايران ) مانند عوامل محيطي، سازماني ومديريتي(، ميزان تاثير هر يك از اين عوامل بر عملكرد صندوقها نيز بررسي و اولويت بندي گردد.

لذا با توجه به پژوهش هايي كه در زمينه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك انجام شده است و همچنين با توجه به مباني نظري پژوهش حاضر، سعي شده است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا تعداد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها، رتبه كارگزاري صندوق ها(مدير صندوق) در كنار متغيرهايي همچون نسبت فعاليت، اندازه صندوق، عمر صندوق، ارزش صدور، ارزش ابطال، و بازده بازار روي بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك تاثير دارد يا خير؟

چکيده:

صندوق سرمايه گذاري مشترك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن ابراهيمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.