پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۵ دفاع:
۳۱۸۰ شناسه:
اسرافيل احمديه خانه سر دانشجو:
تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي (مورد مطالعه استان اصفهان) عنوان فارسي:
Analysis of Industrial Tourism using Social Network Approach Case Study:Isfahan Province عنوان انگليسي:

زمينه و هدف-رونق گردشگري در مناطق صنعتي بزرگ مي‌تواند به رونق اقتصادي آن منطقه و جوامع محلي نيز منجر شود؛ چراكه گردشگران صنعتي علاوه بر بازديد از سايت‌هاي موجود، با حضور در جوامع محلي نيز مي‌توانند به درآمدزايي آنان كمك كنند. جدا از واحدهاي صنعتي بزرگ و شناخته شده، واحدهاي صنعتي كوچك به ويژه در عرصه صنايع ‌غذايي و محصولات بهداشتي نيز مي‌توانند با برگزاري تورهاي گردشگري محصولات توليدي خود را به بازار معرفي كرده و از اين طريق در راستاي بازاريابي گام بردارند. هدف از انجام اين مطالعه، تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي مي باشد كه در قالب مطالعه اي موردي در استان اصفهان صورت مي گيرد.

روش شناسي-مشاركت كنندگان در پژوهش مشتمل بر مديران و خبرگان سازمان‌هاي عضو شبكه گردشگري صنعتي در استان اصفهان بوده است كه به كمك تركيبي از روش نمونه گيري قضاوتي هدفمند و گلوله برفي، 30 نفر از آنها انتخاب شد. داده‌ها به كمك تحليل محتواي كيفي و نيز تحليل شبكه اجتماعي با استفاده از نرم افزار UCINET ارزيابي شد.

يافته‌ها-نتايج نشان داده كه 28 سازمان در شبكه گردشگري صنعتي استان اصفهان مشاركت دارند. نوع ارتباط ميان سازمان‌هاي مشاركت كننده در شبكه گردشگري صنعتي غالباً به صورت مستمر و در طول سال بود و ارتباطات فصلي اندكي مشاهده شد. همچنين، بين سازمان‌هاي عضو شبكه از نظر تعداد تعاملات، تفاوت معناداري وجود داشت. در رابطه با شاخص‌هاي كلان، 1) تراكم شبكه نسبتاً كم بود؛ 2) شبكه داراي 1 يك مولفه بزرگ با 28 گره بود؛ 3) دو سازمان، حداكثر از طريق 6 واسطه با يكديگر ارتباط داشتند؛ 4) دو سازمان عضو شبكه از طريق كمي بيشتر از 2 واسطه با يكديگر داشتند؛ 5) اكثر روابط ميان سازمان‌هاي عضو شبكه به صورت دوسويه بود ؛ 6) مقدار شاخص انتقال پذيري، نسبتاً ضعيف و بيانگر پايداري اندك شبكه در برابر عوامل محيطي بود؛ و 7) ضريب خوشه بندي پايين بود كه نشان دهنده تمايل نسبتاً پايين اعضاي شبكه به تشكيل خوشه‌هاي مختلف است. در رابطه با شاخص‌هاي خرد، 1) ضريب مركزيت درجه ورودي و خروجي پايين بود. 2) شاخص مركزيت بينيت كل شبكه مقدار ضعيفي بود. 3) مقدار شاخص مركزيت نزديكي ورودي و خروجي براي شهرداري اصفهان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، و استانداري به ترتيب از ساير سازمان‌ها بالاتر بود و در نتيجه اين سازمان-ها مي‌توانند اثرگذاري بيشتري بر تصميم‌گيري‌هاي مهم و نقشي كليدي‌ در توزيع محتوا (كالا/خدمات/اطلاعات/منابع) ايفا نمايند؛ و 4) شبكه از نظرشاخص بردار ويژه متوسط مي‌باشد. در شبكه گردشگري صنعتي، از 28 سازمان موجود در شبكه، تنها 6 تاي آنها در مركز قرار داشته و 22 سازمان در پيرامون قرار داشتند. در خصوص ارتباط ميان ساختار شبكه‌هاي مورد بررسي و نيز متغيرهاي مربوط به تعاملات ميان سازماني نيز نتايج نشان داد كه تعداد تعاملات سازمان‌هاي مركزي تقريباً سه برابر سازمان‌هاي پيراموني بود.

چکيده:

گردشگري صنعتي، شبكه‌سازي، مديريت مقصد، همكاري شبكه محور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدرضا جليلوند استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.