پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۵ دفاع:
۳۱۷۷ شناسه:
علي عندليب دانشجو:
طراحي مدل كسب و كار با تاكيد بر ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتريان مبتني بر زنجيره تامين كارآفرينانه : مطالعه موردي صنعت ادويه در شهر تهران عنوان فارسي:
Designing business model with emphasis on proposed value and customer segmentation based on entrepreneurial supply chain: case study of the spice industry in Tehran عنوان انگليسي:

امروزه يكي از مهمترين عوامل موفقيت در صنعت ، بهره مندي از يك مدل كسب و كار خوب است، اين پژوهش با موضوع طراحي مدل كسب و كار با تاكيد بر ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتريان مبتني بر زنجيره تامين كارآفرينانه مطالعه موردي صنعت ادويه را مورد بررسي قرار داده است. هدف از اين تحقيق استفاده از مدل كسب و كار مبتني بر زنجيره تامين، براي صنعت ادويه بوده و قصد دارد تا به فعالان در اين حوزه كمك شاياني را داشته باشد. تحقيق حاضر از حيث هدف كاربردي بوده و نوع تحقيق كيفي مي باشد و جامعه آماري تحقيق متشكل از صاحب نظران، متخصصان، مديران صنعت ادويه مي باشد، براي انتخاب نمونه از روش گلوله برفي استفاده شده و از طريق مصاحبه و دريافت داده ها تا جايي ادامه پيدا كرد كه به اشباع نظري رسيده است، در اين تحقيق بعد از بررسي هاي به عمل آمده از مدل هاي مختلف ، نهايت مدل استروالدر انتخاب شده است، مدل ذكر شده متشكل شده از ، بخش هاي مشتري، كه بر اساس نتايج بدست آمده، بخش هاي حاصل به چهار دسته تقسيم مي گردند و مراكز فروش ادويه بسته بندي داراي بيشترين فراواني و شركت هاي پخش از كمترين فراواني برخودار بودند، ارزش پيشنهادي هم بر اساس نتايج داراي هفت مقوله اصلي است كه مهمترين آن كيفيت نزد مشتريان به عنوان ارزش ارائه شده حائز اهميت بوده و قابليت دسترسي و اطلاعات همراه محصول هر كدام با دو فراواني از كمترين درجه در اين مبحث برخوردار است كه در نهايت منجر به طراحي مدلي براي صنعت ادويه شد، در جايي ديگر با عنايت به موضوع تحقيق كه زنجيره تامين كارآفرينانه مطرح شده و اهميت نقش نوآوري را در زنجيره تامين ذكر مي كند، به همين جهت سعي بر آن شده تا با اتصال تامين كننده، تامين كنندگان به مشتري، مشتريان، سهولت در كسب و كار را به ارمغان آورد.

چکيده:

مدل كسب و كار-زنجيره تامين كارآفرينانه - ادويه جات-ارزش پيشنهادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كامبيز طالبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.