پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۱۷۵ شناسه:
فرينوش طباطبائي دانشجو:
طراحي عرصه عمومي بافت فرسوده با رويكرد مداخله خرد مقياس. مورد مطالعاتي: محله شاهد شهر اصفهان عنوان فارسي:
The design of public space of worn/out urban fabric with small/scale intervention approach. Case study: Shahed neighbourhood, Esfahan city عنوان انگليسي:

بخشي از بافت‌هاي شهري داراي معضلات كالبدي، زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي ويژه‌اي هستند كه از آن‌ها با عنوان "بافت‌هاي فرسوده" ياد مي‌شود. تمركز پروژه‌هاي تهيه‌شده براي اين نوع بافت‌ها نيز غالباً بر طرح‌هاي بزرگ‌مقياس و نوسازي مسكن است كه مغفول ماندن عرصه‌عمومي و زندگي روزانه شهروندان را در پي داشته است؛ تحقق عرصه‌‌عمومي مطلوب در قالب اين طرح‌هاي مرسوم تهيه‌شده امكان‌پذير نيست و اين در حالي است كه وجود و كيفيت اين عرصه بر ميزان پويايي حيات جمعي و مدني تأثيرگذار است؛ البته بايد در نظر داشت كه پيچيدگي و درهم‌تنيدگي معضلات بافت‌هاي فرسوده بر عرصه‌عمومي آن نيز تأثير مي‌گذارد و براي ايجاد اين عرصه نمي‌توان طرح را بر تعاريف ايده‌آل عرصه‌عمومي استوار ساخت بلكه ضروري است توجه به نيازها و مسائل مختص بافت‌هاي فرسوده همواره مدنظر قرار گيرد. در اين ميان و در سال‌هاي اخير موضوع بهسازي محيطي در دفاتر توسعه محلي مطرح شده است كه خود نشان از اهميت تغيير رويكرد اتخاذي دراين نوع بافت‌ها دارد. اين پژوهش نيز با هدف ارتقاء كيفيت عرصه‌عمومي بافت فرسوده بر رويكردهايي تمركز مي‌كند كه از طريق مداخلات خردمقياس سرچشمه تغييراتي فراي مقياس خود باشند: به كمك رويكرد "طب سوزني شهري" نقاط اثر و شبكه انرژي‌ها را شناسايي مي‌كند و با ايجاد كانون‌هاي حياتي فعاليت كه متأثر از رويكردهاي خردمقياس شهرسازي تاكتيكي و مكان‌سازي باشد، سعي در ايجاد موجي از تغييرات مثبت در محدوده دارد. بخشي از داده‌هاي اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي و اسنادي گردآوري و در حوزه شناخت عميق محله نيز از روش‌هاي ميداني و تكنيك‌هاي مشاركتي استفاده مي‌شود. در فرايند تحليل، وضعيت انرژي‌هاي جاري و نهفته محدوده بررسي مي‌شود و روش تحليل داده‌هاي متكي بر جامعه محلي نيز تحليل كيفي محتوا است. طراحي محدوده در دو مقياس مياني و خرد انجام مي‌گيرد و تأكيد آن بر ارائه چارچوب سياست‌گذاري براي نقاط اثر است.

چکيده:

بافت فرسوده ـ عرصه‌ عمومي ـ مداخلات خردمقياس ـ تحليل كيفي محتوا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شمين گلرخ نودهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.