پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۱۷۲ شناسه:
سهيلا حميدي دانشجو:
بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتهاي از طريق اثر قابليت شبكه عنوان فارسي:
Effect of market orientation, network capability and entrepreneurial orientation on international performance of small and medium enterprises (SMEs) عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين تحقيق ، بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتها از طريق اثر قابليت شبكه است كه از لحاظ هدف كاربردي، زماني مقطعي ، روش گرد آوري داده ‌ها توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي برتر صادراتي مي باشند كه از فرمول كوكران نمونه‌اي به تعداد 157 شركت انتخاب و ابزار جمع آوري داده‌ ها پرسشنامه ‌اي استاندارد كه با بررسي پيشينه تحقيق و سنجش روايي پرسشنامه از تكنيك تحليل عاملي تأئيدي و سنجش پايايي پرسشنامه ازطريق ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 827/0 و براي آزمون فرضيه ‌ها و تجزيه و تحليل داده ‌ها از مدل يابي معادلات ساختاري از نرم ‌افزار ليزرل و اسمارت پي ال اس استفاده شده است .

نتايج تحقيق نشان داد كه گرايش به كارآفريني بين المللي اين شركتها بر روي جهت گيري بين المللي و قابليت شبكه آنها تاثير معني داري داشته در حاليكه بر روي عملكرد بين المللي شركت داراي تاثير معني داري نمي باشد . همچنين جهت گيري بين المللي و قابليت شبكه در اين شركتها نيز بر روي عملكرد بين المللي شركت داراي تاثير معني داري مي باشد

چکيده:

گرايش كارآفريني بين المللي، قابليت شبكه، گرايش به بازارهاي بين المللي ، عملكرد بين المللي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدابوالقاسم ميرا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.