پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۶۹ شناسه:
پريا زارع دانشجو:
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت PLGA _ آلژينات سولفات_فيبر حاوي داروي كارتوژنين در ترميم غضروف بيني عنوان فارسي:
Design and Fabrication of PLGA_Alginate Sulfate_Fiber Nanocomposites Containing Kartogenin for Treatment of Nasal Cartilage عنوان انگليسي:

آسيب و جراحت غضروف، يك رخداد مهم در حال افزايش در سراسر جهان است. غضروف، بافتي بدون رگ و لنف در بدن است و اگر آسيب گسترده اي داشته باشد، توانايي ترميم و بازسازي خود را ندارد. در جامعه امروز، آسيب هاي غضروف افزايش يافته است و اين آسيب هاميتواند عملكرد روزانه بيمار را مختل كند. با روي كار آمدن مهندسي بافت، اميدهاي تازه اي براي درمان آسيب هاي غضروفي ايجاد شده است. روش عمومي در مهندسي بافت، استفاده از داربست و كشت سلول ها در حضور مواد مغذي و فاكتورهاي رشد است. هدف نهايي ساخت داربست حاوي نانو ذرات PLGA آزادكننده كوچك مولكول كارتوژنين با هدف تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي به سلول هاي غضروف است. در اين پروژه به ساخت هيدروژل آلژينات سولفات، ساخت نانو ذرات

PLGA ، بارگذاري كوچك مولكول كارتوژنين در نانو ذرات، بررسي روند آزادسازي كارتوژنين، قرارگيري نانوذرات داخل داربست و بررسي زيست سازگاري داربست پرداخته مي شود.

چکيده:

غضروف، هيدروژل، كارتوژنين، نانوذرات PLGA

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد راشدي استاد راهنما:
دکتر زهره باقر استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه يزديان استاد مشاور:
دکتر محمد پزشكي مدرس استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.