پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۱۵۸ شناسه:
مرسده كمالي دانشجو:
تبيين تاثير عوامل تشكيل دهنده ي روابط زنجيره تامين در صنعت IT و نرم افزار در ايران (استان تهران) عنوان فارسي:
Explaining the Consequences of the Constituents of Supply Chain Relations in the IT and Software Industry in Iran (Tehran Province) عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه همكاري بين خريداران و تأمين كنندگان در دو مطالعه جداگانه، يكي بررسي ديدگاه خريدار و ديگري بررسي ديدگاه تأمين كننده انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه است. گروه اول فروشندگان كه تأمين كنندگان فعال را شامل مي‌شوند و گروه دوم خريداران كه افراد مرتبط با فرايند خريد در شركت هاي مدنظر مي باشند. حجم نمونه نهايي با استفاده از فرمول كوكران محاسبه مي‌شود. روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع همبستگي از نوع تحليل واريانس ، ANCOVA و بر اساس ماهيت داده‌ها، كمي مي باشد. ابزار مورداستفاده در اين تحقيق پرسشنامه بوده كه در بين شركت هاي هدف توزيع و داده‌هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزيه وتحليل قرار مي‌گيرد. پژوهش داراي 13 فرضيه است كه نتايج حاصل از فرضيات به صورت مجزا و بين دو گروه تجزيه و تحليل شده و مورد بررسي قرار گرفته مي‌گيرد.

چکيده:

زنجيره تأمين، تامين كنندگان ، خريدار، فروشنده، شركت، خدمات ، بازاريابي و فروش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حيدر احمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.