پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۱۵۵ شناسه:
الهام توكليان دانشجو:
بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت عنوان فارسي:
customer relationship management capabilities and social media technology use:consequences on firm performance. عنوان انگليسي:

سرمايه گذاران و سهامداران دو گروهي هستند كه اطلاعات مربوط به شركت ها براي آنها اهميت وظيه اي دارد .در اين راستا آنها با در نظر گرفتن عوامل موثر برعملكرد شركت ها موقعيت شركت را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ ميكنند .با توجه به اهميت عملكرد مناسب شركت ها براي سرمايه گذاران و سهامداران در جهت حداكثر كردن ثروت آنها شناخت و مطالعه عوامل موثر بر عملكرد شركت حائز اهميت است.بر اين اساس مساله اصلي تحقيق به صورت زير بيان ميشود :آيا قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت تاثير گذار است؟

چکيده:

customer coercive pressure,Mimetic competitor pressure,institutional theory, indirec-tony mediation, crm capabilities,Smt use

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير خانلري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.