پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۵ دفاع:
۳۱۴۸ شناسه:
ارزو منيري دانشجو:
امكان سنجي اجراي زندگي شبانه شهري در منطقه 6 ناحيه 2 تهران عنوان فارسي:
life night in tehran عنوان انگليسي:

محدود بودن ساعات كاري موجب مشكلات فراواني براي شهرها مي شود كه ازآن جمله مي توان به افزايش ترافيك و شلوغ شدن اماكن عمومي مانند مراكز تفريحي و فروشگاه ها در ساعات مشخصي از شبانه روز اشاره نمود. در سالهاي اخير گرايش به فعاليت در ساعات غير معمول در شمار زيادي از شهرهاي بزرگ جهان افزايش يافته است و بسياري از واحدهاي تجاري، صنعتي و تفريحي به صورت شبانه روزي فعاليت مي كنند. اينها باعث به وجود آمدن مفهومي به نام شهر 24 ساعته ( زندگي شبانه شهري) شده كه درواقع به تشويق فعاليت هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در ساعات بيشتري از شبانه روز توجه دارد. استفاده شبانه روزي از فضا نه فقط آن را مستهلك نمي كند، بلكه حضور و فعاليت مستمر شهروندان به آن اهميتي مي بخشد كه چه مردم و چه مديريت شهري در حفظ و نگهداري آن كوشاتر مي گردند.

اين پژوهش در قالب 6 فصل، ابتدا به مطالعه و آشنايي با مفهوم شهر 24 ساعته و زندگي شبانه و بررسي برخي نمونه ها و تجارب در اين زمينه مي پردازد كه براساس مطالعات صورت گرفته، شاخص هاي موثر بر زندگي شبانه شهري مطرح مي شوند. ( مطالعات اسنادي) .شاخص هاي بيان شده از طريق مصاحبه مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته ( مطالعات ميداني) و با استفاده از آزمون تجزيه و تحليل الويت بندي مي شوند. با توجه به شاخص هاي مطرح شده و نيز شناخت كلي از ويژگي هاي مختلف ناحيه 2 منطقه 6 تهران به عنوان مطالعه موردي تحقيق (مطالعات اسنادي و ميداني)، به ارائه راهبردها و راهكارهايي در جهت گسترش فعاليت هاي شبانه در محدوده ناحيه 2 منظقه 6 تهران به منظور اجراي زندگي شبانه شهري در اين محدوده مي پردازيم.

چکيده:

واژگان كليدي: برنامه ريزي زندگي شبانه، شهر 24 ساعته، اجراي زندگي شبانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد زنگنه شهركي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.