پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۱۴۳ شناسه:
علي صمدي دانشجو:
برنامه ريزي شهري به منظور كاربست سرمايه اجتماعي در بازآفريني مشاركتي (مورد مطالعه: محله شيشه گرخانه اروميه) عنوان فارسي:
Urban Planning for the Use of Social Capital in Participatory Rgeneration (Case Study: Shishegar khane Urmia عنوان انگليسي:

بافت‌هاي فرسوده شهري شرايط خاص اجتماعي، كالبدي و اقتصادي داشته و متقابلاً نيازمند اتخاذ رويكرد يا رويكردهاي اختصاصي مبتني بر انجام مطالعات عميق هستند. يكي از عوامل كليدي در اين زمينه كه همگام با نهادينه شدن پارادايم برنامه‌ريزي شهري مشاركتي، بيش‌ازپيش اهميت يافته است، سرمايه اجتماعي درون محلات و به‌كارگيري آن براي انجام بازآفريني شهري است. سرمايه اجتماعي به‌عنوان محصول نوع خاصي از كنش جمعي مي‌تواند مولد كاركردهاي اجتماعي مورد انتظار بوده و به‌اين‌ترتيب، تأثير به سزايي بر تحرك و هم‌افزايي و متعاقباً اتخاذ برنامه‌اي كارآمد و هدفمند متناسب با شرايط، اقتضائات، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل در محلات مختلف شهري دارد. محله شيشه‌گر خانه اروميه نيز در اين پژوهش به‌عنوان محدوده موردمطالعه انتخاب‌شده است. پژوهش حاضر با مرور رويكردهاي مطرح در پژوهش‌هاي مرتبط و هم‌چنين واكاوي تجارب موفق داخلي و خارجي به تدوين شاخص‌هاي هفت‌گانه پتانسيل سرمايه اجتماعي به‌منظور كاربست در بازآفريني شهري مشاركتي پرداخته است. اين شاخص‌ها عبارت‌اند از: اعتماد، امنيت، بستر فرهنگي، مشاركت، انسجام اجتماعي، سطح دين‌داري و هنجارهاي معامله متقابل. در ادامه بر اساس روشAHP به وزن دهي اين شاخص ها پرداختيم.بر اين اساس مهمترين شاخص ها براي بررسي پتانسيل سرمايه اجتماعي عبارتند از: اعتماد،مشاركت و انسجام اجتماعي. آگاهي از وضعيت و پتانسيل سرمايه اجتماعي به تفكيك هريك از شاخص‌هاي مذكور، خروجي بسيار مهمي در مسير تدوين برنامه بازآفريني مشاركتي با اتكا به شرايط و اقتضائات اختصاصي محله موردنظر مي‌باشد.دو فرضيه مطرح شده بر اساس ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفتند ونتايج حاكي از اين ميباشد كه ميان پتانسيل سرمايه اجتماعي و ميزان تمايل به مشاركت،ارتباط معناداري با ميزان ضريب همبستگي 825/0 وجود دارد و اين ارتباط از نوع مثبت ميباشد به اين معنا كه با افزايش پتانسيل سرمايه اجتماعي ميزان تمايل به مشاركت نيز در محله افزايش ميابد(و بالعكس). همچنين ميان اعتماد نهادي ساكنان و تمايل به مشاركت ارتباط مستقيم و معناداري با ميزان ضريب همبستگي 905/0 وجود دارد.بنابر اين با افزايش اعتماد ساكنان ميزان تمايل به مشاركت در سطح محله افزايش ميابد. همچنين در ادامه به ارائه راهكارهاي مقتضي به صورت نقشه هاي موضعي در راستاي سرمايه اجتماعي موثر بر بازآفريني مشاركتي در سطح محله شيشه گر خانه اروميه پرداخته شده است.

كليدواژگان: سرمايه اجتماعي، بازآفريني شهري، برنامه‌ريزي شهري مشاركتي، بافت فرسوده،محله شيشه‌گر خانه اروميه

چکيده:

سرمايه اجتماعي، بازآفريني شهري، برنامه‌ريزي شهري مشاركتي، بافت فرسوده،محله شيشه‌گر خانه اروميه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پارسا ارباب استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.