پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۳۰ دفاع:
۳۱۳۷ شناسه:
مجيد اميني طامه دانشجو:
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي كشور عنوان فارسي:
study of Legal Solutions to Coping with Corruption in the Taxation System of the Country عنوان انگليسي:

قوانين مالياتي از جمله مهم‌ترين قوانين بخش حقوق عمومي در هر كشوري بوده است كه به دليل دامنه وسيع اجرايي و تعداد زياد مشمولين اين مقررات و تدوين قانون ماليات‌ها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است؛ بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. مي‌توان گفت كه ماليات يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تأمين درآمد دولت مي‌باشد كه خود موجبات تحقق عدالت اجتماعي در جامعه را نيز فراهم مي‌نمايد. از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام مالياتي كشور؛ عدم انطباق قوانين و مقررات مالياتي با ضرورت‌ها و الزامات قانون گذاري مناسب؛ ابهام و نارسايي، فقدان شفافيت، عدم ثبات به لحاظ تغييرات مكرر و زود هنگام قانوني است؛ ابهام قوانين مالياتي دربردارنده اثر مهم ديگري است كه از آن به تعدد و تورم مقررات اداري تعبير مي‌شود؛ افزايش اين گونه منابع به دلايلي چون عدم انتشار، عدم امكان دسترسي عمومي به آن‌ها و اراده سازماني خود سبب پيچيدگي نظام مالياتي و عدم امكان ارتباط مناسب مؤديان و شهروندان با آن مي‌گردد؛ مهم ترين پيامد اين نوع نابساماني قانوني و مقررات مربوط به آن، كاهش سطح تمكين مالياتي و افزايش فساد مالياتي است. به نظر مي‌رسد برقراي اصل 44 قانون اساسي؛ فراهم ساختن بسترها و لوازم حقوقي نظام ماليات مطلوب؛ برقراري دولت الكترونيك و افزايش فناوري اطلاعات در جهت ارتقاء سلامت كاركنان مي‌تواند از فساد در نظام مالياتي كشور پيشگيري كند؛ نگارنده در اين رساله با روش تحقيق تحليلي توصيفي به ارائه راهكارهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي كشور مركب از بسترهاي تقنيني و اجرايي پرداخته و در بسترهاي تقنيني به ارائه راهكارهاي حقوقي قبل و بعد از وقوع فساد در نظام مالياتي و در بسترهاي اجرايي در قالب نظارت و كنترل اداري قضايي؛ تقويت راهبردهاي پيشگيرانه و توسعه فرهنگ ماليات محور پرداخته است.

چکيده:

فساد مالياتي، طرح جامع مالياتي، نظام مالياتي، دولت الكترونيك، سازمان‌هاي مردم نهاد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد رضايي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بيژن عباسي استاد مشاور:
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش نامه حقوق اسلامي

/

نقش دولت الكترونيك و فناوري اطلاعات در راستاي مبارزه با فساد مالياتي در نظام حقوق ايران

مجيد اميني طامه دكتر محمدجواد رضايي زاده

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.