پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲ دفاع:
۳۱۲۴ شناسه:
مهديه عربي دانشجو:
تاثير قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها عنوان فارسي:
The effect of e-commerce marketing capabilities on export performance with considering role of distribution and promotion عنوان انگليسي:

توسعه صادرات غير نفتي در چند دهه اخير در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در كشور ايران و در

شرايطي كه تحريم هاي بين المللي عليه اين كشور وجود داشته است، از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است.

به اعتقاد بسياري از صاحب نظران اقتصادي، توسعه صادرات غير نفتي مي تواند بهترين استراتژي براي ورود ارز

به كشور و فاصله گرفتن از اقتصاد متكي به ارز حاصل از فروش نفت باشد. آنچه مسلم است، توسعۀ صادرات و

ورود صحيح به بازارجهاني، همچنين حفظ شرايط و ماندگاري در آن جز با يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي

بهدست نميآيد. بنابراين، با توجه به ضرورت و اهميّت توسعۀ فعاليتهاي صادراتي، شركتها براي بقاء و موفقيت

در اين فعاليتها نيازمند شناسايي عوامل مؤثر بر عملكرد صادراتي خود هستند)مصلح و همكاران، 1395 (. ير اين

اساس مساله اصلي تحقيق حاضر به صورت زير تدوين مي گردد:

آيا قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها

تاثير معني دار دارد.

چکيده:

ريسك صادرات - قابليت بازاريابي - منابع و توانايي - تجارت الكترونيك - كارايي توزيع و ترفيع

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.