پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۵ دفاع:
۳۱۲۳ شناسه:
مليحه رستمي دانشجو:
شبيه سازي مدل پوياي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك پاسارگاد) عنوان فارسي:
Performance based budgeting dynamic model with BSC approach عنوان انگليسي:

بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد نوعي سيستم برنامه‌‌ريزي و ارزيابي است كه بر رابطه اهداف و نتايج عملكر‌دي تأكيد مي‌نمايد. در اين نوع بودجه‌‌ريزي، بخش‌هاي مختلف براساس شاخص‌هاي عملكر‌دي در راستاي اهداف راهبردي پاسخگو بوده و منابع نيز بر اساس اولويت و نتايج قابل اندازه‌گيري تخصيص داده مي‌شوند. با توجه به نقش فزاينده اين نوع بودجه ريزي در اقتصاد، بانك ها نيز به عنوان نهادهاي مالي همانند ساير سازمان ها نيازمند بودجه‌ريزي منابع، ارزيابي عملكر‌د و سنجش ميزان تحقق اهداف استراتژيك خود هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل پوياي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن به منظور ارزيابي همه جانبه و متوازن اثرات بودجه‌اي در يك بانك تجاري انجام شده است.

هدف اصلي اين پژوهش ارايه چارچوبي براي تبيين مدل بودجه‌‌ريزي بر مبناي عملكر‌د با رويكرد كارت امتيازي متوازن است در صنعت بانك‌داري است. روش اجرايي شبيه‌‌سازي متكي بر كارت امتيازي متوازن شامل دو مرحله اصلي پياده‌‌سازي كارت امتيازي متوازن و شبيه‌‌سازي ديناميكي است. جامعه آماري پژوهش مديران، روسا و معاونين ادارات، كارشناسان مطلع و خبره يك بانك تجاري ايراني مي باشند. شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ونسيم در افق زماني 20 ساله از سال 1390 الي 1410 صورت گرفته است.

نتايج ارائه كننده يك مدل پويا به عنوان مدل مالي بودجه‌ريزي بانكي با قابليت اعمال هرگونه تغيير در نرخ هاي سپرده و تسهيلات، درآمدها و هزينه ها و ساير پارامترهاي برون‌زا بر بانك به همراه شبيه‌سازي پيامدهاي آن در افق زماني و پيش بيني عملكرد متوازن است. لذا براساس مدل توسعه يافته، يك بانك مي‌تواند بودجه بر مبناي عملكرد خود را مبتني بر اهداف راهبردي تدوين و با اعمال تغييرات احتمالي و كنترل پيامدهاي آن نسبت به تعديل بودجه و مديريت عملكرد خود اقدام كند.

چکيده:

بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، كارت امتيازي متوازن، سيستم هاي پويا، صنعت بانك‌داري، نرم افزار ونسيم (Vensim)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عادل آذر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صفري استاد مشاور:
دکتر محمود دهقان نيري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

پژوهش هاي نوين در تصميم گيري

/

مدل پوياي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن

خانم مليحه رستمي/ آقاي دكتر عادل آذر/ آقاي دكتر محمود دهقان نيري/ آقاي دكتر حسين صفري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.