پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۱۰۹ شناسه:
سارا رشيدي فر دانشجو:
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه) عنوان فارسي:
The effect of employee perception of diversity on employee perception of organizational performance considering innovation as mediator variable عنوان انگليسي:

پيشرفت هاي فناورانه در سال هاي اخير، تغييرات فراواني را در محيط سازمان ها ايجاد كرده كه اين تغييرات و دگرگوني ها علاوه بر نفوذ سريع به سازمان ها و تاثير گذاشتن بر عملكرد آنها، چالش ها و فرصت هايي را نيز براي سازمان ها فراهم آورده اند. از اين رو سازمان ها نيازمند راهبردهاي نويني هستند تا بتوانند در كنار چالش ها، با استفاده مطلوب از فرصت ها، عملكرد مناسبي داشته باشند؛ چرا كه اهميت عملكرد سازماني تا حدي است كه مي توان عامل تشخيص صعود يا نزول سازمان ها در عصر رقابتي كنوني باشد(لين و كو، ۲۰۰۷). به بيان دقيق تر عملكرد سازماني سازه كلي است كه بر چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد. از اين رو به دليل پيچيدگي عرصه كسب وكار، عملكرد سازمانها نه تنها بهبود مسائلِ مالي، بلكه بقا و جاودانگي غير مالي سازمانها را نيز تضمين مي كند(خيرانديش و همكاران، ۱۳۹۱). عوامل مختلفي بر عملكرد سازماني موثرند؛ يكي از عوامل مورد توجه متخصصان و صاحب نظران تنوع نيروي انساني در سازمان ها است كه بزرگترين چالش و فرصت براي مديران است. در واقع تنوع نيروي انساني نقش مهمي را در عملكرد اثر بخش يك سازمان ايفا مي كند. توجه روزافزون راهبردهاي جديد سازماني به تنوع جمعيتي نيروي انساني از اين امر ناشي مي شود كه موفقيت در بستر متغير امروزي در گرو همكاري و تبادل نظر جدي بين كاركنان با زمينه ها، تجربه ها و مهارتهاي مختلف است كه موجب افزايش توانايي هاي آنان در زمينه شناسايي مشكالات، ارائه راهكارهاي جديد و اتخاذ تصميم گيريهاي مناسب و موثر در جهت بهبود عملكرد در سازمان مي شود. از ديگر عوامل تاثير گذار بر عملكرد سازماني نوآوري است. در واقع سازمان ها امروزه در فضايي متلاطم و متغير قرار گرفته اند و انبوه تحولات، سازمان ها را با اشكالات زيادي روبرو نموده است؛ رويارويي با امواج پياپي تغيير، به شكل فناوري هاي نوين در روابط اجتماعي سازمان مشهود است. در چنين عصري بايد براي اداره سازمان ها به نوآوري و بهره گيري از دستاوردهاي علمي و فناي بشر همت گماشت و راه را براي نوآوري و ارائه طرح هاي مناسب در اين سازمان ها هموار كرد. به بيان ديگر نوآوري سازماني پاسخي به محيط كاري متغير، پويا و غيرقابل پيش بيني است. ماهيت نوآوري سازماني درواقع استفاده از توانايي خارق العاده نيروي انساني سازمان است. اگر چه تاكنون پژوهش هاي متعددي به بررسي تاثير نوآوري يا تنوع نيروي انساني بر عملكرد سازماني پرداخته اند اما تحقيقات نسبتا كمي در ايران و در شركت هاي بين المللي مانند شركت دنون حول اين موضوع صورت گرفته است. لذا با توجه به مطالب بيان شده و اهميت اين موضوع در شركت هاي چندمليتي مانند دنون كه در مناطق مختلف جهان در حال فعاليت است و تنوع نيروي انساني در آن ها نقش پررنگ تري دارد، اين تحقيق در پاسخگويي به اين سوال اساسي شكل گرفته است كه مديريت تنوع چگونه مي تواند بر ادراك كاركنان از عملكرد سازماني اثر گذار باشد و در اين ميان نقش متغير نوآوري سازماني چگونه تبيين مي شود.

چکيده:

تنوع نيروي انساني، عملكرد سازماني، نوآوري سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرداد استيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيره افتخار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.