پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۱۳ دفاع:
۳۱۰۶ شناسه:
مريم احمدپور دانشجو:
الگوي شبكه شهري كشور در فرايند جهاني شدن ( مطالعه موردي متروپل ها و مراكز استان ها) عنوان فارسي:
Pattern of National Urban Network in Globalizing Process( Case Study of Iran Metropolises and Capitals) عنوان انگليسي:

الگوي شبكه شهري كشور در قالب مدل تبيين شبكه شهري جهاني، تبيين مي شود. اين الگو داراي دو مرحله تحليل قدرت و پرستيژ شهرها بر اساس شاخص هاي چهارگانه تحليل قدرت و پرستيژ (شامل شاخص هاي واگرايي، همگرايي، همجواري و همپيوندي) و تببين موقعيت و پوزيشن شهرها در قالب تحليل REGE است. مجموعه اين مراحل در نرم افزار UCINET انجام مي شود. سپس خروجي آن كه شبكه شهري كشور بر مبناي قدرت و پرستيژ شهرها است تحليل مي شود.

چکيده:

تحليل شبكه، شبكه شهري ايران، واگرايي، همگرايي، همجواري، همپيوندي، REGE، قدرت، پرستيژ

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

برنامه ريزي منطقه اي

/

تحليل قدرت و موقعيت شهرها در نظام شهري كشور "مبتني بر حمل و نقل زميني

كرامت اله زياري-مريم احمدپور-حسين حاتمي نژاد- احمد پوراحمد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

پژوهش هاي جغرافياي انساني

/

تحليل شبكه شهري حاصل از شاخص هاي قدرت و پرستيژ در ايران بر اساس جريان هاي هوايي

كرامت اله زياري-مريم احمدپور-حسين حاتمي نژاد- احمد پوراحمد

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.