پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۱۰۳ شناسه:
مويد معيني دانشجو:
قيمت گذاري سياستهاي استرداد و رزرو بسته اي در يك زنجيره تامين دو سطحي عنوان فارسي:
Simultaneous pricing of return and reservation bundling policies In a two-level supply chain عنوان انگليسي:

دو روش شناخته شده و متداول براي افزايش سود در مباحث قيمت گذاري روش استرداد و رزرو بسته اي ميباشد كه معمولا براي شركتهاي چند محصولي و روشهاي فروش محصول اينترنتي كاربرد دارد. ضمنا سياست تخفيف نيز يكي از روشهاي جذب تقاضا ميباشد كه واكنش مشتريان به اين سياست در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

در اين مطالعه ما بدنبال مقايسه دو سياست قيمت گذاري استرداد و بسته اي رزرو شده در يك زنجيره تامين دو سطحي شامل يك توليد كننده و يك عمده فروش، بوده و يك مدل تركيبي حاوي پيشنهاد دو محصول به مشتريان ارايه ميكنيم. فرض بر اين است كه تقاضا قطعي بوده و همچنين اطلاعات مربوط به جامعه در خصوص افراز جامعه به دو نوع مشتري پيش‌بين ( مشترياني كه ميتوانند تخفيف مرحله دوم و را پيش بيني كنند) و مشتريان غير پيشبين( مشترياني كه نميتوانند تخفيف مرحله دوم را پيش بيني نمايند) موجود است. ضمنا درصد مشترياني كه بدليل پشيماني و يا دليل عدم قابليت نصب محصول و دلايل ديگر محصول را برمي‌گردانند، ثابت بوده و از مقدار استرداد مستقل است. ما نشان ميدهيم كه مدل تركيبي جواب بهينه داشته و حاشيه سود بيشتري نسبت به هريك از سياستها به تنهايي دارد.

چکيده:

: قيمت گذاري، سياست استرداد محصول، محصول رزرو شده، فروش بسته اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عطاالله طالعي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فريبرز جولاي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۱

SCIENTIA IRANICA

10.24200/SCI.2021.55228.4121/32

Bundle Pricing, Reservation and Refund Policies in a Two-Level Supply Chain

مويد معيني-عطاالله طالعي زاده-فريبرز جولاي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.