پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۴ دفاع:
۳۰۹۴ شناسه:
اميرحسين كاظم الماسي دانشجو:
ارائه چارچوب تصميم‌گيري در رابطه بين بنگاه و مصرف‌كننده بر اساس خلق ارزش مشترك (درصنعت لوازم خانگي تهران) عنوان فارسي:
Providing a decision making framework for the relationship between the consumer and the company to create shared values عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق ارائه چارچوب تصميم‌گيري در رابطه بين بنگاه و مصرف‌كننده بر اساس خلق ارزش مشترك درصنعت لوازم خانگي تهران است. در اين پژوهش از تكنيك‌هاي دلفي فازي، تحليل شبكه‌اي (ANP) و بهترين- بدترين استفاده شد. تجزيه و تحليل يافته‌هاي پژوهش در محيط Excel، Super decision و ليندو انجام شد. تصميم‌گيرندگان در اين تحقيق 18 نفر بودند كه 12 نفر پرسشنامه‌هاي مربوط به روش دلفي فازي را تكميل كرده و 6 نفر از خبرگان پرسشنامه‌هاي روش بهترين- بدترين را مورد بررسي قرار دادند. وزن و رتبه‌بندي هر يك از معيارها با استفاده از روش تكنيك دلفي فازي، ANP و روش بهترين- بدترين مبتني بر اعداد Z انجام شد و در نهايت وزن نهايي (تجميعي) حاصل از دو روش ANP و روش بهترين- بدترين به دست آمد و رتبه‌بندي نهايي معيارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش، عوامل موثر در صنعت لوازم خانگي شامل سه عامل مديريتي و استراتژيكي، عوامل انساني و عوامل سيستمي به ترتيب با تعداد زيرمعيارهاي 11، 4 و 7 و وزن‌هاي 353/0، 341/0، و 305/0. بودند.

چکيده:

ارزش مشترك، لوازم خانگي، دلفي فازي، روش ANP، بهترين- بدترين روش، اعداد Z

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هاشم آقا زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حنان عموزاد مهديرجي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.