پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۶ دفاع:
۳۰۸۲ شناسه:
مهدي نوروزبيگي دانشجو:
بررسي تاثير جو اخلاقي سازماني برهويت يابي سازماني (مورد مطالعه : سازمان ميراث فرهنگي ، هنري ، صنايع دستي و گردگري) عنوان فارسي:
Studying the effect of organizational ethical climate on organizathional identification عنوان انگليسي:

احساس هويت كاركنان با سازمان براي موفقيت بسياري از سازمان ها ضروري است و مزاياي بسيار زيادي براي سازمان دارد. هويت يابي سازماني ، كاركنان را ترغيب مي كند به جاي اهداف كاملاً شخصي به اموري كه براي سازمان سوددهي دارند تمركز داشته باشند(موغلي و همكاران،1392). از اين رو هويت يابي سازماني كاركنان مي تواند نقش مهمي در عملكرد سازمان و ميزان دستيابي آن به اهداف تعيين شده ايفا كند. از سوي ديگر اما جو اخلاقي سازمان كه رفتار كاركنان را هدايت مي كند و خصوصيات اخلاقي هر سازمان را نشان مي دهد(جلالي و همكاران،1396) مي تواند بر ادراكي كه كاركنان از سازمان و نگرشي كه نسبت به آن دارند تاثير بگذارد. لذا انتظار مي رود ادراك كاركنان از جو اخلاقي سازمان بر هويت يابي سازماني آنها به عنوان متغيري تاثيرگذار بر عملكرد آنها تاثيرگذار باشد. از اين رو در ادامه به بررسي اين دو متغير مي پردازيم:

جو اخلاقي سازماني : جو اخلاقي سازماني، انعكاس درك شده ي نگرش ها و اعمال مديريت در خصوص اخلاقيات است(Joe et al,2018). رهبران سازمان از طريق برقراري ارتباط و توسعه و استقرار سياست ها و فعاليت هاي اخلاقي، نقشي حياتي در شكل دهي به جو اخلاقي سازمان ايفا مي نمايند

هويت يابي سازماني : هويت يابي سازماني اشاره به يك پيوند شناختي بين هويت سازمان و هويت كارمند دارد

ضرورت انجام تحقيق :

سازمانهاي جديد از نظر منابع انساني و مالي، سطح فناوري، دامنه فعاليتها و شيوه هاي مديريتي، با سازمانهاي گذشته تفاوت اساسي دارند و توجه به منابع انساني در آنها از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقاي سطح توانايي ها و مهارت ها، حفظ انگيزش و اخلاق كار، تعهد كاري و تعهد سازماني، رضايت از شغل، ارتقا و شيوه هاي پاداشدهي و موارد مشابه آن به موضوعهاي مهم و جاري براي مديران در تمام سازمانهاي بزرگ تبديل شده است. رشد روزافزون علم مديريت و تحقيقات جامعه شناختي و مديريتي در عرصه هاي ياد شده مؤيد اين امر است(احمدي و پناهي،1388). در همين راستا يكي از مهم ترين مسائلي كه بر نگرش و عملكرد كاركنان در سازمانها نقش ايفا مي كند مسئله هويت يابي سازماني است. همانطور كه توضيح داده شد اينكه كاركنان نوعي يكي شدن و احساس تعلق با سازمان داشته و به نوعي هويت خود را با سازمان گره بزنند مي تواند تاثير شگرفي بر عملكرد سازمان داشته و پرداختن به اين موضوع از اين منظر داراي ضرورت است.

از سوي ديگر اما سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان يكي از سازمان هاي فعال در عرصه فرهنگ و تمدن در كشور مواجهه تنگاتنگي با مسئله ارزش ها و اخلاق در فضاي كاري داشته و چگونگي هويت يابي كاركنان و ميزان مطابقت بين ارزش هاي كاركنان با ارزش هاي سازمان هم در تصويري كه سازمان از خود در ميان ذينفعان مي سازد حائز اهميت بوده و هم در رويكرد كاركنان نسبت به سازمان و عملكرد آنان از اهميت بالايي برخوردار است. لذا با توجه به اهميت متغيرهاي ذكر شده و جايگاه ويژه سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري، مطالعه روابط فوق در اين سازمان از ضرورت بالايي برخوردار است.

روش تحقيق حاضر بر مبناي هدف، كاربردي است

در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو روش كتابخانه اي و روش ميداني استفاده مي گردد. از روش كتابخانه اي با استفاده از ابزار فيش برداري ، مراجعه به اسناد و مدارك ، سايتها و كتابخانه‌ها براي تهيه و تكميل چارچوب نظري استفاده مي گردد. از روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه ، براي آزمون فرضيات استفاده مي گردد.

قلمرو مكاني پژوهش، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مي باشد

جامعه آماري اين پژوهش كاركنان سازمان كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خواهد بود كه تعداد آنها 1800 نفر مي باشد.

در تحقيق حاضر با توجه به اينكه تعداد كاركنان سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري 1800 نفر مي باشد با استفاده از جدول موررگان تعداد نمونه 317 نفر تعيين مي گردد.

در اين تحقيق با توجه به اينكه نمونه از ميان كاركنان سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ، انتخاب مي گردند، از روش هاي احتمالي مبتني بر نمونه گيري تصادفي استفاده خواهد شد.

چکيده:

جو اخلاقي سازماني (organizational ethical ) - هويت يابي سازماني (organizational identity)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرداد استيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.