پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۰۸۱ شناسه:
مريم رحماني دانشجو:
تبيين ظرفيت هاي زبان و ادبيات فارسي در راستاي توسعه ي اقتصادي -فرهنگي در عصر دانش بنيان. عنوان فارسي:
Explaining the capacities of Persian language and literature for economic-cultural development in the age of knowledge economy. عنوان انگليسي:

در عصر حاضر«دانش» محور اساسي پيشرفت در كشورهاي مختلف است. در اين راستا، «صنايع فرهنگي» به‌عنوان نمونه‌اي از كاربرد دانش در فعاليت‌هاي اقتصادي– اجتماعيِ فرهنگي، نقش تعيين كننده‌اي دارد؛ در ايران با توجه به آمار بالاي بيكاري و پايين بودن درآمد سرانه،كارآفريني با توليد صنايع فرهنگي مي-تواند موجب ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ التحصيلان رشتة ادبيات فارسي و ساير رشته‌هاي مكمل در حوزة اجراي صنايع فرهنگي شود. فرهنگ و تمدن ايراني-اسلامي سرمايۀ سترگي است كه در آينۀ ادبيات‌فارسي انعكاس يافته است؛ بنابراين در چهارچوب الگوي توليد دانش‌بنيان «زبان‌‌وادبيات‌فارسي» مي‌تواند به عنوان موتورِ توليدِ محتواي صنايع فرهنگي بسيار كارآمد باشد اما به‌رغم پيشينة درخشان آن، تاكنون از جنبه‌هاي كاربردي و ظرفيت چشمگير آن در فرهنگ‌سازي، غفلت شده است. با كارآفريني در اين رشته مي‌توان به نيازهاي فرهنگي و اقتصادي جامعه به دو شيوه پاسخ داد: (الف)توليد محصولات فرهنگي (كتاب، سينما، پويانمايي (ب) صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي .

اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از منظر روش كيفي _ روايتي است. جامعة مورد مطالعه، استادان صاحب‌نظردانشگاه‌ درحوزه‌هاي ادبيات ‌فارسي، كارآفريني و اقتصاد، در سال1399 هستند؛ در اين پژوهش از روش نمونه‌گيري قضاوتي و گلوله‌برفي استفاده شد و مصاحبه‌ها تا مرحلة اشباع داده‌ها (15 نفر) ادامه يافت. داده‌ها با استفاده از مصاحبة نيمه‌ساختاريافته گردآوري و از روش پيشنهادي آيزنهارد (1989) تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان دادكه كارآفريني در ادبيات‌ فارسي متأثر از عوامل گوناگوني است كه در شرايط علّي (تعداد دانش‌آموختگان بيكار، كسب درآمد از تخصص ادبيات فارسي، محدوديت دراستخدام‌ها، وجود تقاضا)؛ شرايط مداخله‌اي (تأمين منابع مالي، نگرش درست تصميم‌سازان)؛ شرايط زمينه‌اي (حمايت‌هاي بخش دولتي و خصوصي، محيط اجتماعي-فرهنگي در جامعه ، نظام آموزشي خلاق و حقوق مالكيت فكري) قابل طبقه‌بندي‌ بوده و پيامدهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي آن قابل طرح است.

چکيده:

واژه‌هاي كليدي: الگوي دانش بنيان، صنايع فرهنگي، كارآفريني، زبان‌و ادبيات‌فارسي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله هادي استاد مشاور:
دکتر محمدباقر نجفي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
شماه ۳دوره ۱۳ پاييز ۹۹

فصلنامه علمي-پژوهشي توسعه كارآفريني

/

مفهوم‌پردازي الگوي كارآفريني در صنايع فرهنگي (مورد مطالعه: حوزة زبان و ادبيات فارسي)

دكتر علي محمد مؤذني، مريم رحماني، دكتر رضا محمد كاظمي، دكتر يوسف محمدي فر، دكتر محمد باقر نجفي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.