پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۷ دفاع:
۳۰۸۰ شناسه:
زهرا عنايتي اصل دانشجو:
اصول و مباني حقوق عمومي در عهدنامه مالك اشتر و تطبيق آن با سياست نامه عنوان فارسي:
Fundamentals and principles of public law in Malek-e-ashtar’s treaty and comparing that with Siasatnameh. عنوان انگليسي:

حقوق عمومي با همه ي اصول و نظام ها و ساختارهاي خودش يك واقعيت غيرقابل انكار است. بخش اعظمي از عملكرد همه ي دولت ها در راستاي حقوق عمومي است. فلسفه ي اصلي و خاستگاه حقوق عمومي چه از جهت تنظيم عملكرد دولتمردان و چه از جهت تضمين آزادي ها و حقوق شهروندي، دولت مي باشد.

به نظر مي رسد موضوعات مربوط به حقوق عمومي (خاستگاه دولت- نظريه هاي مربوط به دولت- ساختار دولت- اهداف دولت و ...) مختص دولت هاي اخير نباشد و از زماني كه دولت وجود داشته، اين موضوعات به نحوي كم و بيش مطرح بوده است.

در هر برهه اي از دوره هاي تاريخي ، دولت ميتواند مورد مطالعه حقوق عمومي باشد. روش هاي مختلفي توسط محققين براي مطالعه در اين خصوص وجود داشته است برخي دوره خاصي را بررسي نموده اند و برخي يك اثر خاص مثل نهج البلاغه و برخي يك انديشه خاص مثل انديشه فارابي را مورد تحقيق قرار داده اند.

ما در اين تحقيق از بين اين روش ها، يك روش تركيبي انتخاب نموده ايم بدين صورت كه يك سند مربوط به اوايل صدر اسلام و برخاسته از مباني شيعي و يك سند مربوط به قرن هفتم هجري و برخاسته از مباني مذهب سني را در دو حكومت مختلف بررسي خواهيم نمود.

ما به دنبال اين هستيم كه اين دو سند با ويژگي هاي مختص به خودشان، چه سنخيتي با حقوق عمومي مدرن امروزي دارند و اصول و مباني حقوق عمومي (برابري- نظم- خدمت عمومي- حقوق شهروندي- عدالت و..) كه بيشتر برخاسته از حقوق عمومي مدرن و قانون هاي انساني موجود است، چه نگاهي در اين دو سند به آنان شده و چه سنخيتي با هم دارند؟!

چکيده:

حقوق عمومي- اصول حقوق عمومي- عدالت- آزادي- نظم اجتماعي- عهدنامه مالك اشتر- سياست نامه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم موسي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.