پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۵ دفاع:
۳۰۷۸ شناسه:
علي باقري دانشجو:
بررسي نقش مداخله گر ظرفيت جذب بر اثر جمع سپاري بر روي عملكرد استراتژي نوآوري باز. عنوان فارسي:
Effect of absorptive capacity on the relationship between crowdsourcing &open innovation performance in organization. عنوان انگليسي:

چنانچه ميدانيم در قرن حاضر با توجه به رويكرد تكنولوژيهاي نوظهور از يك سو، عصر فن اوري اطلاعات، بازارهاي جديد و نياز به تناسب بين مدلهاي كسب و كار و نوآوري هاي جديد از سوي ديگر، نياز به دوباره سازي مدلها در درون سازمانها براي جا نماندن از اين ماراتن تجاري مي باشيم.چنانچه اگر سازماني نتواند به موقع مدل كسب وكار خود را مطابق با نوآوري هاي نو ظهور چه در محصول چه در فرآيند، به روز نمايد محكوم به شكست خواهد بود(چسبرو،2003، ص 123).نكته ديگر آنست كه چه بسيار ايده هاي نوآورانه جديدي كه در درون سازمان خلق نمي شوند و در واقع در قالب همكاري يا خريد دانش فني و ... از بيرون سازمان به آنها دست مي يابيم.در چنين شرايطي مطالعه در زمينه ميزان و چگونگي اين همكاري و تاثير آن بر عملكرد كلي نوآوري در درون يك سازمان جايگاه ويژه اي پيدا مي كند.چرا كه در اين حالت، با بالا بردن هر چه بيشتر سطح آگاهي مديران سازمانها در زمينه همكاري هاي نوآورانه بين سازماني، ديدگاه ايشان را در راستاي هر چه بيشتر موفقيت آميز بودن عملكرد نوآوري تقويت كرده و در نهايت موجب انتخاب بهترين مدل كسب و كاري مناسب براي اين همكاري في ما بين و در نهايت افزايش راندمان عملكرد سازمان در پياده سازي نوآوري خواهد شد. يكي از مواردي كه بر روي عملكرد نوآوري باز در يك سازمان اثر دارد، ظرفيت جذب در آن سازمان است(كاستاپالس، 2011) .نيز در اين پژوهش برانيم تا به اثر جمع سپاري در اين ميان بپردازيم.در اين تحقيق به دليل ضرورت ياد شده و نيز نياز به بالا بردن سطح آگاهي مديران سازمانها در مورد استراتژي هاي نوآوري باز، براي دستيابي به عملكرد هر چه بهتر نوآوري در سازمانها به بررسي رابطه جمع سپاري و بين ظرفيت جذب وتاثير آن بر عملكرد نوآوري باز مي پردازيم.

در اين پژوهش برآنيم تا به اين دو سوال اساسي پاسخ دهيم:

سوال1: چگونه شركتهاي دانش بنيان مي توانند عملكرد نوآوري باز را افزايش دهند؟

سوال 2: اثر ظرفيت جذب بر نقش جمع سپاري در شركتهاي دانش بنيان چيست؟

چکيده:

ظرفيت جذب ، جمع سپاري ، نوآوري باز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهشيد توتونچي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.