پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۰۶۹ شناسه:
نيوشا اصلاني مقدم دانشجو:
بررسي و مقايسه برتري طرفي در دانش آموزان با اختلال كاستي توجه-بيش فعالي و همسالان عادي عنوان فارسي:
Lateralization in students with and without ADHD: A comparsion study عنوان انگليسي:

مطالعه حاضر، با هدف مقايسه برتري طرفي در دانش‌آموزان با اختلال كاستي‌توجه-بيش فعالي و همسالان عادي آن‌ها بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي-مقايسه‌اي بود. جامعه آماري شامل تمامي كودكان 6 تا 12 ساله بهنجار و داراي اختلال كاستي‌توجه-بيش‌فعالي كه در سال تحصيلي 98-1397 در شهر تهران به تحصيل اشتغال داشتند، بود. كه از بين آ‌ن‌ها 65 دانش‌آموز داراي اختلال كاستي‌توجه-بيش‌فعالي در مدرسه، كه بصورت تصادفي انتخاب شده بودند، به روش نمونه گيري هدفمند با استفاده از غربالگري اوليه توسط معلم، غربالگري با مقياس مشكلات رفتاري كودكان كانرز(1999) فرم والدين و فرم معلم و مصاحبه باليني انتخاب شدند. علاوه براين 65 دانش‌آموز عادي از همان پايه و مدارس بصورت تصادفي انتخاب شده‌اند. آزمودني‌ها در چهار گروه بهنجار، با كاستي توجه، با بيش فعالي و با نوع تركيبي كاستي‌توجه و بيش‌فعالي قرارگرفتند. با پرسشنامه‌هاي دست برتري ادينبورگ (1970)و چاپمن(1987)، برتري طرفي مورد بررسي قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون خي دو مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌ها حاكي از آن بود كه در مولفه دست برتري در هر دو پرسشنامه دست برتري ادينبورگ و چاپمن در بين دانش‌آموزان عادي و دانش‌آموزان با كاستي‌توجه-بيش‌فعالي؛ دانش‌آموزان عادي و دانش‌آموزان با بيش‌فعالي تفاوت معناداري مشاهده شد. در مولفه پا برتري و چشم برتري بين دانش‌آموزان عادي و دانش‌آموزان با كاستي توجه-بيش‌فعالي تفاوت معناداري مشاهده شد. و در بين گروه‌هاي ديگر در دو مولفه(چشم برتري، پا برتري) ، تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. از تحليل يافته‌هاي پژوهش مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بين برتري طرفي در دانش‌آموزان با اختلال كاستي‌توجه-بيش‌فعالي و همسالان عادي آن‌ها تفاوت معناداري وجود دارد.

كليد واژه‌ها: برتري طرفي، كاستي توجه- بيش فعالي، دست برتري، پا برتري، چشم برتري

چکيده:

برتري طرفي ، كاستي توجه-بيش فعالي، دست برتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد حسن زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوگند قاسم زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.