پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۰۶۷ شناسه:
مهدي فرهادي دانشجو:
رابطه بين ساختار مالكيت و سرمايه فكري عنوان فارسي:
Investigating the Relationship Between Ownership Structure and Intellectual Capital in Companies Listed in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

هدف اين تحقيق بررسي نقش تعديلي عدم اطميناني محيط بر رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي بر سرمايه فكري در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازده سهام در اين تحقيق در قالب بازدهي مازاد مد نظر قرار مي‌گيرد. جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت‌هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در يك بازه زماني شش ساله بين سال‌هاي 1397-1392 را در بر مي‌گيرد. حجم نمونه تحقيق بر اساس شرايط نمونه‌گيري معادل 110 شركت تعيين شد. در اين تحقيق براي بررسي ساختار مالكيت، مالكيت شركتي، نهادي و تمركز مالكيت مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد كه عدم اطميناني محيط مي‌تواند رابطه بين تمركز مالكيت و سرمايه فكري را تعديل نمايد. بين ساير متغيرها رابطه معناداري مشاهده نگرديد.

چکيده:

ساختار مالكيت، عدم تقارن اطلاعاتي، سرمايه فكري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.