پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۰۶۵ شناسه:
نعيمه هاشمي دانشجو:
بررسي ومقايسه تغييرات ECG فوتباليست هاي نخبه به منظور غربالگري قلبي-عروقي براي مقايسه شاخص هاي مرتبط با مرگ ناگهاني قلبي در زنان و مردان عنوان فارسي:
Evaluation and comparison of ECG changes for cardiovascular screening of elite soccer players for assessing sudden cardiac death indices in men and women عنوان انگليسي:

فاكتورها و متغيير هاي نوار قلب حاوي شاخص هاي متعددي در طول موج و ارتفاع موج و مدت زمان و توالي متغييرهاست كه با تغيير اندك و جا به جايي بسيار كم ،تفسير متفاوت و طرح درمان مجزا دارد بالطبع بررسي نوار قلب يك ورزشكار هم با توجه به مدت ورزش حرفه اي و جنسيت وي در نوار قلب احتمالا تفاوتهاي طبيعي بسياري با فرد غير ورزشكار خواهد داشت ونوار قلب به عنوان آينه سلامت قلب ورزشكار ابزاري براي تعيين تفاوتهاي طبيعي از اختلالات غير طبيعي خواهد بود ، تمرينات ورزشي بلند مدت همراه با يك سري تغييرات در ساختار، عملكردو فعاليت الكتريكي قلب است كه در مجموع قلب ورزشكار ناميده مي شود ،تشخيص و تمايز سازگاريهاي فيزيولوژيك قلب ورزشكاران از موارد پاتولوژي و بيماري يكي از مباحث اساسي تخصصي قلب ورزشكاران است،اگرچه مطالعات متعددي پاسخ قلبي به ورزش منظم در ورزشكاران مرد را ارزيابي كرده اند،اطلاعات محدودي در مورد ورزشكاران زن وجود دارد كه تعداد قابل توجهي ازورزشكاران نخبه را در سراسر جهان تشكيل مي دهند،.يكي از كاربردهاي مهم نوار قلب تعيين ريسك مرگ ناگهاني قلبي است ، مرگ ناگهاني قلبي در ورزشكاران مرد بيشتر از زنان بوده است (5) ولي از طرفي بررسي سلامت ورزشكاران زن نخبه با وجود عملكرد هاي بسيار موثر در ورزش كشور هنوز نقايص بسياري دارد و بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد چرا كه تفاوتهايي در قلب آنها چه از نقطه نظر اثر ورزش چه از نظرتفاوتهاي جسمي و ميزان جثه زنان و ميزان شدت ورزش آنها وجود دارد، جنسيت تأثير مهمي در سازگاري قلب دارد، تفاوت ساختاري و عملكردي قلب زنان و مردان روي نوار قلب ميتواند تاثيرگزار باشد و نشانه هاي طبيعي يا غير طبيعي بودن بعضي شاخصها در زنان و مردان ميتواند متفاوت باشد به عنوان مثال :در مطالعه اي بر روي زنان شركت كننده در المپيك ايتاليا در سال 2016 نشان داده شد بيش از 8 در صد اين افراد دچار بزرگي و ضخيم شدن ديواره بطن چپ در معاينات بودند و يا در مطالعه ديگري نشان داده شد كه موج T معكوس در ليدهاي سمت راست V1 و V2، در زنان شايع تر است و يا نژادهاي مختلف تفاوتهاي خاصي درنوار قلب دارند بطوريكه موج Tدر 25 درصد ورزشكاران سياه پوست در ليدهاي قدامي V1-V4معكوس است و همراه با نماي بلند شدن نقطه J و افزايش تحدب قطعه STدر 13 درصد آنها مي باشد (6) بنابراين با وجود اختلاف در تغييرات ساختاري زنان و تقاوتهاي نوار قلب در نژاد ،احتمال ديدن تفاوتهاي بيشتر در نوار قلب زنان ورزشكار دور از انتظار نيست.

درست است كه زنان ورزشكار از لحاظ ويژگيهاي كيفي نوار قلب مشابه مردان ورزشكار هستند اما مثلا جستجوي استثناهايي مثل وجود موج Tمعكوس در ليدهاي قدامي V1 وV2هم حائز اهميت است چرا كه اين نما در زنان ورزشكاران نسبت به مردان حدود 4 برابر است (4.3% females vs 1.4% males);

همچنين بيان شد كه درميان ورزشكاران ، موج QT طولاني تر است ،در اندازه گيري در مردان 470 ميلي ثانيه و در زنان 480 ميلي ثانيه مطرح شده است (2)كه اين افراد بايد تحت بررسي هاي دقيق تر پزشكي قرار بگيرند و همچنين اينكه وضعيت آريتمي دهليزي شامل تاكيكاردي سوپراونتريكال،اختلالات دهليزي و انقباضات زودرس بطني به صورت زوج و سه گانه در بعضي ورزشكاران شايع تر است كه ممكن است خطرناك باشد (7) بنابراين رويت نوار قلب وتفسير متفاوت آن در ورزشكاران مي تواند از اقدامات پيشگيرانه مهم باشد.همچنين توجه به شاخص هاي متغير هاي رپلاريزاسيون قلبي،مثل افت قطعه S-Tكه رابطه مسقيمي با مرگ ناگهاني قلبي دارد و در ورزشكاران به خصوص مردان سياهپوست با طول عمر ورزشي بالا درصدبيشتر شيوع هم گزارش شده است كه بايد اين متغير همراه با ساير متغيرهاي نوار قلب در مردان و زنان ورزشكار هر كشوري قبل از فصل مسابقات مورد غربالگري قرار بگيرد (8).

شواهدي از تاثير ميزان تستسترون روي تغييرات رپلاريزاسيون قلبي در مردان ورزشكار و غير ورزشكار وهمچنين در زنان ورزشكار و غير ورزشكار دارد به طوريكه رپلاريزاسيون در مردان غير ورزشكار با تسترون پايين ،كندتر و طولاني تر از مردان نرمال بود و در زنان ورزشكار با ظاهر مردانه تر،موج رپلاريزاسيون سريع تر و كوتاه تر از زنان نرمال ومردان غير ورزشكار با تستسترون پايين بود (9). به هر حال رابطه تغييرات رپلاريزاسيون زودرس با بلند شدن نقطه J وكاهش قطعهSTاز خط پايه يا ايزوالكتريك در حدود 0.5ميليمتر در دو ليد از شاخصهاي سندرم رپلاريزاسيون محسوب مي شود (10) كه ارتباط شاخصهاي آن با مرگ ناگهاني قلبي در كنار بررسي ساير متغيرها ي قلبي بسيار حائز اهميت است. با توجه به مطالب عنوان شده سوال پژوهش اين است كه آيا بررسي تغييرات EKG فوتباليستهاي نخبه براي مقايسه شاخص هاي مرتبط با مرگ ناگهاني قلبي در خانمها و آقايان ضرورت دارد يا خير؟

چکيده:

: ECG , elite athletes; cardiovascular screening electrocardiography, repolarization, male; female

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنما:
دکتر رحمان سوري استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا مظاهري استاد مشاور:
دکتر پريسا پورنعمتي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

word heart journal

1/1-13

Sudden cardiac death (SCD) in athletes: A mini-review

Rahman Soori1, Ali Akbar Nezhad Gharehlo 1, Naeimeh Hashemi 1, Narges Hashemi2, Lee Ingle3

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.