پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۲۹ دفاع:
۳۰۶۳ شناسه:
نرجس سادات حسيني نصرآبادي دانشجو:
تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك عنوان فارسي:
Explaining the City's Significance in Political and Geopolitical Geography عنوان انگليسي:

يكي از مباحثي كه در سطح بين‌المللي قابليت بررسي و مطالعۀ مداوم دارد، ارتباط «شهر و سياست» است. فرآيندهاي فضاي شهري، تأثيرات كم تا زيادي بر كل مفهوم سياست، بويژه توسعۀ سياسي دارند. «شهرها» نه تنها بستر شكل‌گيري نهادهاي سياسي و مدني و بخش جدايي‌ناپذير فرآيند نوسازي و توسعۀ اجتماعي-اقتصادي هستند، بلكه كانون اصلي رويدادها، كنش‌ و واكنش‌ها و انواع مناسبات و روابط اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و كالبدي‌ نيز مي‌باشند. شهر؛ به‌عنوان يك پديدۀ مدرن، معرف جايگاه و نقش ملت‌ها در روند توسعۀ تعاملات و مناسبات مذكور است. امروزه با طرح الگوهاي جديد و راهبردهاي كارساز براي سازماندهي فضاي شهري و افزايش نقش سياسي و استراتژيك شهرها، شهرها به كانون‌ مطالعات در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تبديل شده‌اند. دراين راستا، جغرافيدانان سياسي، بيش از هر چيز بر بعد سياسي فضاي‌شهري، شهروندان، حكومت محلي، اقتصادشهري كلانشهرها/جهان‌شهرها تمركز يافته‌اند. اما اينكه چگونه پديدۀ شهر از نگاه جغرافي‌دانان سياسي و ژئوپليتيسين‌ها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، پرسشي است كه رسالۀ حاضر همراه با تحليل نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي برجسته‌ترين جغرافي‌دانان سياسي به آن مي-پردازد. نتايج اين رساله كه با روش توصيفي_تحليلي انجام شده است؛ نشان مي‌دهد، پديدۀ شهر بصورت چندبعدي در قالب مباحث نظري و كاربردي از سوي جغرافي‌دانان سياسي و ژئوپليتيسين‌ها با تأكيد بر عناصر محوري سه‌گانۀ «فضا، سياست و قدرت»، در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد. بنابراين، سياست و قدرت از طريق نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، در تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي نقش مهمي ايفا مي‌كنند. همچنين، با توجه به اينكه مقياس فضايي مطالعات ژئوپليتيك به سطوح فروملي كشيده شده و رقابت براي افزايش قدرت در اصل از شهرها شروع مي شود و به سلسله مراتب فضايي رسوخ مي كند و حتي بسياري از منازعات و رقابت هاي جهاني ريشه در قدرت مگالوپوليس هاي كشورهاي دنيا دارد، شهر به مثابۀ يك سيستم سياسي، از طريق درك جريان سرمايه و اطلاعات به طور همزمان و ايجاد رقابت و منازعات شهري به شكل گيري يك ژئوپليتيك جديد و مستحكمي منجر شده است كه اين تحقيق سعي در بازگو كردن مطالب و مسائل پيرامون اين موضوع است.

چکيده:

واژگان كليدي: سياست، قدرت، شهر، جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن كامران دستجردي استاد راهنما:
دکتر مرجان بديعي ازنداهي استاد راهنماي دوم:
دکتر ياشار ذكي استاد مشاور:
دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

فصلنامه علمي -پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي

شماره 56/193

مطالعه شهر در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك با تاكيد بر نظريه گاتمن و كاكس

حسن كامران دستجردي، دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران مرجان بديعي ازنداهي، استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران ياشار ذكي، استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران سيد عباس احمدي، استاديار جغرافياي سياسي داشگاه تهران نرجس سادات حسيني نصرابادي، دانشجوي دك

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
بين المللي / چاپ نهايي شده
۱۳۹۸

تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي

/

تبيين نقش ژئوپليتيكي شهر

حسن كامران دستجردي، دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران مرجان بديعي ازنداهي، استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران ياشار ذكي، استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران سيد عباس احمدي، استاديار جغرافياي سياسي داشگاه تهران نرجس سادات حسيني نصرابادي، دانشجوي دك

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.