پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۰۶۲ شناسه:
سيدمحمدحسن طاهايي دانشجو:
تأسيس و تحليل قاعده حمايت از زنان در نظام كيفري اسلام و حقوق ايران عنوان فارسي:
Establishing and analyzing the rule of supporting women in the criminal system of Islam and Iranian law عنوان انگليسي:

زنان در طول تاريخ، ستم‌هاي مردانه فراواني را تحمّل كرده‌اند. استضعاف تاريخي زنان به آنجا انجاميد كه از قرن هجدهم تاكنون نهضتي عظيم به نام فمينيسم در حمايت از حقوق زنان به پا خاست و برابري حقوق زن و مرد را وجهه همت خود قرار داد. اين در حالي است كه اسلام برابري حقوقي ميان زن و مرد را - با وجود تفاوت‌هاي بسيار فيزيكي و رواني - خلاف عدالت مي‌داند. عدالت جنسيتي در حوزه حقوق جزا به آن معناست كه شرايط بزهكار، بزهديده، جرم و آثار آن براي هر صنف و مصداق بررسي گردد و مجازاتي مناسب شرايط موجود براي بزهكار و حمايتي درخور براي بزه‌ديده در نظر گرفته شود. بر اساس آيات و روايات به نظر مي‌رسد شارع مقدس در جهت تحقق عدالت جنسيتي سه ويژگي مهم زنان يعني محوريت در خانواده، لزوم رعايت حجاب و لطافت جسمي و روحي را در تعيين نوع و شيوه اجراي مجازات در نظر گرفته كه نظامي از تخفيفات گسترده را براي زنان در حقوق كيفري به ارمغان آورده است. طبيعتاً رعايت مصالح فرد بزهكار و خانواده او، در مجازات جرائم فردي قابل تصور است چراكه لحاظ مصالح اجتماعي بر مصالح فردي و خانوادگي ترجيح دارد. از سوي ديگر ويژگي‌هاي جنسي و جنسيتي زنان، ايشان را بزه‌ديده اصلي برخي از جرائم خاص قرار مي‌دهد كه شارع مقدس با تمهيد الزامات فرهنگي، اجتماعي و قضايي مناسب، در ابتدا اقدام به پيشگيري از وقوع جرم عليه ايشان و در نهايت پشتيباني و حمايت خود را از زنان به منصه ظهور رسانده است. در اين رساله از طريق مطالعات كتابخانه‌اي و روش توصيفي، تحليلي و استنباطي، پس از تبيين و تفكيك جرائم فردي و اجتماعي و با اصطياد و نظام‌مندسازي قوانين حقوقي و فتاواي فقها بر اساس مصالح منصوص شرعي، نظام حمايتي اسلام و حقوق كيفري ايران از زنان بزهكار و بزه‌ديده در قالب يك قاعده فقهي مورد بررسي قرار گرفته است. تأسيس قاعده مذكور مي‌تواند در موارد سكوت قانون‌گذار و مخصوصاً تعزيرات و آيين دادرسي مؤثر واقع شود.

چکيده:

اسلام، حقوق كيفري، حمايت از زنان، فقه، قاعده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد اسحاقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات فقه و حقوق اسلامي

q1/

تأسيس قاعده فقهي حمايت از زنان بزه‌كار

دكتر احمد باقري، سيد محمد حسن طاهايي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.