پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۷ دفاع:
۳۰۶۱ شناسه:
محمدعلي حسيني دانشجو:
اخلاق قضا در فقه اماميه عنوان فارسي:
Judging ethics in imamyie(Shia) jurisprudence عنوان انگليسي:

منصب قضا در اسلام به خاطر اهميت خاص و ارزش فوق العاده‌اي كه‌ دارد، در درجه اول مربوط به پيامبر(ص) و امام (ع) است و سپس به مجتهدان جامع‌ شرايط و عادل داده شده‌ است‌ و به همين مناسبت شرايط ويژه‌اي براي قاضي درنظر گرفته شده و سخت گيري هاي بيشتري درباره تصدي اين مقام بكار رفته است. از همين رو قضا به عنوان يكي از مشاغل و مناصب مهم جامعه، داراي اصول اخلاقي خاصي است كه دستگاه قضايي ملزم به رعايت آن است و بي ترديد بقاء اين نهاد اجتماعي نيز همانند ساير نهادها در گرو رعايت اين ضوابط و اصول اخلاقي است. در همين راستا پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي، مشخصاً درصدد بررسي اخلاق قضا در فقه اماميه مي باشد. نتايج حاكي از آن است كه از منظر فقه اماميه، فردي كه در مسند خطير قضا مي نشيند و ميان مردم قضا مي كند، بايد واجد شرايط و صفات مهمي باشد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به صفات شخصيتي، صفات اعتقادي، صفات فردي و نهايتاً صفات اجتماعي اشاره نمود. عقل و بلوغ، شخصيت رشد يافته، توانايي خواندن و نوشتن، بينايي، شنوايي و گويايي و در نهايت طهارت مولد از جمله مهمترين صفات شخصيتي قاضي از منظر فقه اماميه محسوب مي شود. ايمان، بصيرت و زهد و عدالت، سه ويژگي و صفات اساسي اعتقادي براي قضات محسوب مي شود كه بايد متصف به آن باشند. از جمله مهمترين صفات فردي قاضي از منظر فقه اماميه نيز، علم و اعلميت، پافشاري نكردن بر اشتباه و رجوع به حق، پرهيز از طمع، راضي نشدن با تحقيق اندك، ضرورت توقف در موارد شبهه، استناد به دلايل صحيح، ظرفيت بالا، شكيبايي در كشف امور، برخورد قاطعانه، پرهيز از عصبانيت، مهرباني با مردم، وظيفه شناسي، انضباط كاري، خودكنترلي، حفظ اسرار، مشورت و مدير و مدبر بودن است. داشتن شأن اجتماعي، ساده زيستي و دقت در دوستان و اطرافيان از جمله مهمترين صفات اجتماعي قاضي هستند. از ديگر سو رعايت اصل تناظر، رعايت اصل دقت و سرعت در رسيدگي، رعايت اصل استقلال، رعايت اصل بي‌طرفي، رعايت اصل عدالت قضايي، رعايت اصل لزوم مستدل بودن آراي قضايي، فرهنگ توجه به مشورت و آراي متخصصان قضايي و نهايتاً توجه به امور زندانيان از جمله مهمترين جلوه‌هاي اخلاق قضايي در نظام حقوقي ايران محسوب ‌شوند.

چکيده:

اخلاق، قاضي، فقه اماميه(شيعه)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين داورزني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.