پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۹ دفاع:
۳۰۵۷ شناسه:
سيده ساناز ذبيحي شهري دانشجو:
سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين الملل در زمينه بهره برداري از فضا ماوراء جو با تاكيد بر فعاليت هاي فضايي ايران عنوان فارسي:
Legal Mechanisms for Cooperation of International Law Subjects on the Exploitation of Outer Space, with particular attention to the Space Activities of Iran عنوان انگليسي:

بشريت سهم مشتركي در اكتشافات و بهره برداري فضايي دارد. اسناد بنيادين حقوق فضا از اين ادعا حمايت مي‌كنند. با اينكه فناوري فضايي پيشرفت زيادي داشته، اما حقوق فضا در اين زمينه با ابهاماتي همراه است و هزينه بالا و سود بالقوه اكتشافات و بهره برداري فضايي اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا كشورهاي توانمند فضايي، نتيجه اكتشافات و بهره برداريشان را با ساير كشورها تقسيم مي‌كنند؟ در اين حالت است كه نقش همكاري پررنگ مي‌شود. اگر كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي درحال توسعه، در عرصه فضا همكاري داشته باشند، مي‌توان برابري بين كشورها و شفاف بودن اطلاعات در خصوص بهره برداري از فضا را كم كم در اين عرصه احساس كرد. در اين رساله، ضمن بررسي سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين‌الملل و فعاليت‌هاي فضايي ايران، راهكارهايي جهت همكاري موثرتر چه براي ايران و چه براي ساير كشورها پيشنهاد شده است.

چکيده:

حقوق فضا، بهره برداري از فضا، فضاي ماوراءجو، همكاري‌هاي فضايي، ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور:
دکتر ساسان صيرفي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه مطالعات حقوق عمومي

/

تقسيم منافع اكتشافات فضايي و تاثير آن بر توسعه اقتصادي

آقاي دكتر احمد مومني راد و سيده ساناز ذبيحي شهري

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.