پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۱۱ دفاع:
۳۰۵۵ شناسه:
ليلي آقائي ميبدي دانشجو:
"توسعه مدل مطلوبيت جمع پذير( UTA ) در شرايط عدم اطمينان عنوان فارسي:
Developing Utility Additive Method (UTA) in Uncertainty Conditions عنوان انگليسي:

تصميمگيري يكي از مهمترين و اساسيترين وظايف مديريت است و تحقق اهداف سازماني به كيفيت آن بستگي

دارد. به طوري كه از نگاه يكي از صاحب نظران حوزه تصميمگيري هربرت سايمون، تصميمگيري جوهر اصلي

مديريت است. يكي از تكنيكهاي تصميمگيري با استفاده از دادههاي كمي تصميمگيري چندمعياره ميباشد. مدير

با استفاده از تكنيكهاي تصميمگيري چندمعياره ميتواند با در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت براي تصميمگيري

كه گاهاً با يكديگر در تعارض هستند، به طريقي عقلايي تصميم سازي نمايد .

در دهه هاي اخير اغلب مديران با مسائلي روبرو هستند داراي پيچيدگي زيادي هستند و در تصميم گيري براي اين

مسائل از يك طرف با شاخص هاي زيادي كه داراي ارتباطات چند سويه مي باشد روبرو هستند و از طرفي به علت

ناكافي بودن برخي از داده ها تصميم گيري راجع به اين مسائل در شرايط عدم اطمينان صورت مي گيرد. تكنيك

هاي تصميم گيري چند معياره در مواجهه با مسائلي كه در شرايط عدم اطمينان و به صورت همزمان با شاخص

هاي متعدد و داراي ارتباطات متعدد باشند با كاستي هايي مواجه هستند. در اين پژوهش، پژوهشگر بدنبال توسعه

مدل UTA به نحوي است، كه در مسائلي با شرايط مذكور مورد استفاده قرار داد.

چکيده:

مدل مطلوبيت جمع پذير- مدل مطلوبيت جمع پذير تصادفي- تصميم گيري چند معياره- عدم اطمينان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا مهرگان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.