پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۰۵۴ شناسه:
بهاره علي پور دانشجو:
مطالعه عددي عملكرد پمپ هاي گرمايي خورشيدي در اقليم هاي آب و هوايي مختلف عنوان فارسي:
Numerical study on the performance of solar heat pumps in different climates عنوان انگليسي:

باتوجه به نياز روزافزون مردم به انرژي و پايان يافتن منابع انرژي تجديد ناپذير گرايش به سمت انرژي هاي تجديد پذير از جمله انرژي خورشيدي به طور روزافزون در حال گسترش است. به كارگيري پمپ هاي حرارتي خورشيدي و تركيب آنها با زمين گرمايي، توربين بادي، دودكش خورشيدي و... بحثي است كه در آن پيشرفت هاي غيرقابل انكاري به وجود آمده است. اما براي پياده سازي اين الگوها غير از تكنولوژي به كار گرفته شده در آنها، نياز به شناخت اقليم مناسب براي بهره وري هرچه بيشتر از آنها دارد. از اين رو هدف از اين مطالعه اين است كه در اقليم هاي مختلف، مدلسازي انجام داده و تعيين شود كه در چه اقليمي از كشور مدل مورد بررسي سازگارتر و داراي بهره وري بيشتر است و تا حد امكان احتمال بهبود عملكرد هر سيستم در هر اقليم بررسي شود

چکيده:

انرژي تجديد پذير، پمپ حرارتي خورشيدي، اقليم هاي مختلف

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
دکتر مريم كرمي استاد راهنماي دوم:
دکتر شهرام دلفاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.