پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۲/۱۸ دفاع:
۳۰۵۱ شناسه:
مريم فريدي خورشيدي دانشجو:
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي عنوان فارسي:
A dynamic supply chain resilience model for medical equipment’s industry عنوان انگليسي:

عواملي مانند چرخه‌ي كوتاه عمر محصول، ظهور فناوري‌هاي جديد و توسعه‌ي محصولات، زنجيره‌تأمين را به سمت پيچيده شدن پيش مي‌برد. با افزايش پيچيدگي، سطح عدم اطمينان موجود در زنجيره نيز افزايش مي-يابد و اين موضوع در تأمين تجهيزات پزشكي از حساسيت خاصي برخوردار است. به‌منظور كاهش اين ريسك‌ها، زنجيره‌تأمين بايد طوري طراحي گردد كه آمادگي مواجه‌شدن با رويدادها را داشته باشد و بتواند پاسخي كارا و مؤثر به آن‌ها دهد و اين قابليت را داشته باشد تا بتواند شرايط قبل از اختلال را بازيابي نموده و يا حتي بتواند شرايط بهتري را نيز ايجاد نمايد. اين ويژگي دليل لازم بودن وجود تاب‌آوري در زنجيره‌تأمين است.

هدف از اين مطالعه يافتن عوامل كليدي مؤثر بر تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي در داروخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و بررسي روابط پويا بين اين عوامل است. براي رسيدن به اين هدف يك روش تركيبي استفاده شده. در گام اول روش دلفي با استفاده از مجموعه‌هاي فازي مردد، براي شناسايي عوامل كليدي تاب‌آوري زنجيره تأمين گسترش يافته و در گام دوم، با استفاده از روش پوياي سيستم، نمودارهاي علت و معلولي ترسيم شده و نهايتاً با كمك نرم‌افزار ونسيم مدل نهايي تحقيق به‌دست آمده است. در اين مدل 4 سناريوي مختلف مورد بررسي قرار گرفت، كه نتايج آن‌ها به‌طور خلاصه حاكي از آن است كه ساختار مناسب و سازگار، به رشد همه ابعاد كمك خواهد كرد.

چکيده:

تاب‌آوري زنجيره تأمين، زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي، دلفي فازي مردد، پويايي سيستم‌ها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.