پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz13 دفاع:
۳۰۵۰ شناسه:
سپيده اسلامي دانشجو:
طراحي شهري بندر در جهت ساماندهي مناطق ويژه اقتصادي با رويكرد اكولوژيكي( نمونه موردي:بندر نخل تقي،منطقه ويژه اقتصادي عسلويه) عنوان فارسي:
Urban design of the port in order to organize special economic zones with ecological approach (Case study:Nakhl Taghi Port, Special Economic Zone of Assaluyeh) عنوان انگليسي:

چكيده

منطقه ويژه اقتصادي عسلويه به دليل موقعيت جغرافيايي منطقه و قرارگيري آن بين كوه و دريا و فقدان جريان هواي مناسب و رطوبت باعث يكجا ماندن جريان هوا شده است كه اين امر موجب پديد آمدن آلودگي هوا در منطقه شده است.آب و هواي نامناسب همراه با آلودگي ناشي از ريزش سوخت به دريا سبب از بين رفتن پوشش گياهي و مرگ آبزيان شده است. شرايط زيستي به وجود آمده پديده اي مهم را در جهت مرگ و از بين رفتن محيط زيست منطقه را رقم مي‌زند.هدف از طرح پيش رو طراحي و ساماندهي بندر نخل تقي واقع در شهرستان عسلويه استان بوشهر است كه پس از شناسايي عوامل تاثير گذار بر محيط زيست پس از توسعه اقتصادي به ساماندهي بندر با رويكرد اكولوژيكي خواهيم پرداخت.

چکيده:

منطقه ويژه اقتصادي اكولوژيك عسلويه بندر نخل تقي ساماندهي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر طبيبيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.