پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۰۴۷ شناسه:
فرشاد جباري فرد دانشجو:
طراحي، ساخت و بهينه سازي يك هاضم بي هوازي با تنوع در پسماند ورودي عنوان فارسي:
Design Manufacturing and Optimization of a Multi-Fuel Anaerobic Digester عنوان انگليسي:

در اين پژوهش يك سيستم نوآورانه بر پايه‌ي انرژي تجديدپذير زيست توده معرفي شده است تا براي توليد همزمان الكتريسيته و آب شيرين مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي هاي اصلي اين سيستم بازده بالا، نرخ هزينه كم و در نهايت عدم آثار مخرب زيست محيطي است. عملكرد سيستم به اينگونه است كه ابتدا زيست توده توسط بخش زباله سوز به زيست گاز تبديل مي‌شود و اين زيست گاز در چند مرحله خنك شده و گرماي اتلافي اين خنك كاري جهت توليد آب شيرين در يك واحد MED مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در نهايت زيست گاز خنك شده كه داراي مقدار قابل توجهي هيدروژن است وارد پيل سوختي PEM مي‌شود تا برق توليد كند. از طرفي گرماي اتلافي از پيل سوختي كه مقدار قابل ملاحظه‌اي است توسط يك سيكل ORC كه از تركيب زئوتروپيك استفاده مي‌كند جذب مي‌شود تا توان بيشتري توليد كند و بازده سيستم افزايش يابد. سيستم معرفي شده در نرم افزار متلب شبيه سازي شده است و خواص ترموديناميكي به كمك اتصال متلب با نرم افزاي refprop استخراج شده است. در نهايت آناليزهاي انرژي، اگزرژي و اقتصادي روي مدل انجام شده و بعنوان نتايج آن يك بخش بصورت مطالعه پارامتريك روي متغيرهاي تصميم‌گيري اصلي سيستم شامل ميزان رطوبت زيست توده، فشار بخار محرك MED، چگالي جريان پيل سوختي و دماي پيل سوختي انجام شده است و براي دست‌يابي به نقطه بهينه كاري سيستم بهينه سازي دو هدفه با درنظر گرفتن بازده و هزينه بعنوان توابع هدف و همچنين بهينه سازي سه هدفه با در نظر گرفتن بازده، هزينه و ميزان آب شيرين توليدي صورت گرفته است.

چکيده:

نيروگاه زباله سوز، گسيفاير، پسماند، پيل سوختي، آب شيرين كن

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احسان هوشفر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.