پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۰۴۵ شناسه:
بهرام گل آرا دانشجو:
كنترل پارامترهاي عملكردي ساختمان با استفاده از روش مدل كنترل پيش‌بين (MPC) با هدف كاهش مصرف انرژي و بهبود آسايش حرارتي عنوان فارسي:
Control building performance parameters using predictive control model (MPC) method to reduce energy consumption and improve thermal comfort عنوان انگليسي:

مطالعات نشان مي‌دهند سهم مصرف انرژي خانگي در ايران بالاتر از شاخص جهاني است. هدف از اين مطالعه ارزيابي افزودن سيستم كنترلر پيش‌بين مدل (MPC) به سيستم‌هاي حرارت-برودت يك ساختمان به منظور كاهش مصرف انرژي است. مورد مطالعه يك اتاق واقع در شهر تهران با مساحت ۲۰ متر مربع است كه يك پنجره ۰/۴ متر مربعي رو به خورشيد دارد. ابتدا ساختمان در محيط ترنسيس با بهره‌گيري از ماژول ترنبيلت به صورت ديناميكي مدل‌سازي مي‌شود. به بيان ساده، در آناليزهاي ديناميكي متغيرها و پارامترهاي ورودي مختلف نظير دماي محيط و شدت تابش در هر گام زماني با توجه به داده هاي آب و هوايي منطقه مورد نظر تغيير كرده و تمامي محاسبات در هر گام زماني تكرار مي‌شوند. با توجه به زمان نشست محاسبه شده، گام زماني 5 دقيقه در نظر گرفته شد. پس از اينكه دماي داخلي ساختمان در يك گام زماني محاسبه مي‌شود، اطلاعات مربوط به تابع هدف (دماي داخلي ساختمان) و اغتشاشات (شدت تابش و دماي محيط) براي محاسبات گام زماني بعدي به كنترلر پيش‌بين كه در محيط متلب طراحي و با ترنسيس كوپل شده است، منتقل مي‌شود. كنترلر با توجه به اطلاعات دريافتي، رفتار سيستم را در يك ساعت آتي پيش‌بيني مي‌كند و الگوريتم بهينه‌سازي مورد استفاده، توان گرمايشي/سرمايشي بهينه را براي گام زماني بعدي محاسبه كرده و به صورت خودكار به محيط ترنسيس ارسال مي‌كند. بازه زماني يك سال به دو بازه سرد و گرم تقسيم شده و محاسبات براي هر فصل به طور جداگانه انجام مي‌شود. در گام بعدي كنترلرهاي دو وضعيتي مختلف طراحي شده و عملكرد كنترلر پيش‌بين با كنترلرهاي دو وضعيتي مختلف مقايسه و محاسبات مربوط به آسايش حرارتي مبتني بر استاندارد ASHRAE55 انجام مي‌شود. نتايج نشان داد استفاده از كنترلر پيش‌بين مي-تواند مصرف انرژي را تا ۱۷ درصد نسبت به كنترلر دو وضعيتي با ناحيه غيرفعال دو درجه‌اي كاهش دهد.

چکيده:

كنترل پيش‌بين مدل، كاهش مصرف انرژي، ترنسيس، اشري 55، كنترلر دو وضعيتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.