پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲ دفاع:
۳۰۴۰ شناسه:
عليرضا عبدالهي دانشجو:
بررسي عددي اثر خواص رئوپكتيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Rheopectic Behavior on the Natural Frequency of Gas Bubbles Subjected to an Acoustic Field: a Numerical Study عنوان انگليسي:

ديناميك حباب هاي آزاد گازي در داخل سيالات نيوتني و غير نيوتني با توجه به كاربرد روز افزون آن در كاربردهاي پزشكي و به خصوص در عمليات سونوگرافي براي افزايش وضوح تصاوير التراسونيك از اهميت خاصي برخوردار است. براي افزايش وضوح تصاوير سونوگرافي لازم است در پاسخ ديناميكي حباب تحت اثر ميدان آكوستيك هارمونيك ها (به خصوث هارمونيك دوم) ظاهر شود تا بتوان با دستگاههاي موجود موقعيت حباب در داخل بافت مورد نظر (مثال: ريه) را شناسايي نمود و تشخيص داد. لازمه اينكار معلوم بودن فركانس طبيعي حباب است. با توجه به اينكه سيالات فيزيولوژيكي همچون مايع داخل مفاصل داراي رفتار غير نيوتني از نوع رئوپكتيك هستند (به عبارت ديگر، ويسكوزيته آنها با زمان افزايش مي يابد) اين احتمال وجود دارد كه اين رفتار به شدت بر روي فركانس طبيعي حباب اثر گذار باشد. در اين پايان نامه قصد داريم اثر رفتار رئوپكتيك سيال را بر ديناميك حباب در يك ميدان آكوستيك براي مايع داخل مفاصل با استفاده از روشهاي عددي بررسي نماييم.

چکيده:

حباب گازي، ديناميك حباب، رئوپكتيك، ميدان آكوستيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.