پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۳۹ شناسه:
عليرضا مومني دانشجو:
مدل‌سازي عددي بام سبز و تأثير آن بر مصرف انرژي و آب ساختمان در اقليم ايران عنوان فارسي:
Numerical Modeling of Green Roof and its Impact on Building Energy and Water Consumption in the Climate of Iran عنوان انگليسي:

در پايان نامه حاضر به مدل سازي عددي بام سبز و تاثير آن بر روي انرژي مصرفي ساختمان از جمله انرژي سرمايشي، گرمايشي و سيستم تهويه مطبوع و ميزان آب مورد نياز براي آبياري گياهان بام سبز ساختمان در شرايط مختلف اقليمي ايران بررسي ميشود. براي اين منظور تاثير بام سبز بر روي يك واحد از يك ساختمان اداري چند طبقه شبيه سازي شده و مصرف انرژي آن با توجه به شرايط اقليمي شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، رشت و كرمان بررسي ميگردد. از طرفي با توجه به شرايط اقليمي كشور ايران كه بيش از دو سوم از مساحت كشور در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارد، انتخاب گياه با نياز آبي كم موجب كاهش هزينه هاي نگهداري و صرفه جويي در مصرف آب خواهد شد. لذا در اين پژوهش با استفاده از روش WUCOLS ابتدا ميزان نياز آبي گياهان مورد استفاده در اين پايان نامه (هليكروسوم، زويسيا، دلوسپرما، سدوم لينير، سدوم سديفورم) كه در بام سبز مورد استفاده قرار ميگرند را بدست آورده، سپس به كمك نرم افزار انرژي پلاس ميزان افزايش يا كاهش انرژي سرمايشي، گرمايشي و سيستم تهويه مطبوع را بعد از اعمال بام سبز محاسبه مي نماييم. نتايج حاصل از اين پژوهش پس از بررسي نياز آبياري گياهان مورد مطالعه در شهرهاي مختلف منجر به اين گرديد كه گياه زويسيا با نياز آبياري سالانه ۱۰۵۱ ميلي متر در شهر كرمان بيشترين نياز آبياري و گياه سدوم سديفورم با نياز آبياري سالانه نزديك به صفر در شهر رشت (با توجه به بارش هاي فراوان) كمترين نياز آبياري را به خود اختصاص داده است. سپس پنج گياه مورد مطالعه با مشخصات متفاوت شامل شاخص سطح برگ، ضخامت خاك، بازتاب برگ، ارتفاع گياه و مقاومت روزنه در شهرهاي مورد بررسي نشان داد كه بيشترين ميزان صرفه جويي با ۱۱/۱ درصد متعلق به گياه هليكروسوم در شهر اهواز با اقليم نيمه بياباني گرم و كمترين ميزان صرفه جويي با ۳ درصد متعلق به گياه دلوسپرما در شهر تبريز با اقليم سرد و خشك مي باشد. بنابراين نتيجه ميگيريم كه بام سبز براي مناطق گرمسيري كشور ايران مناسب تر است.

چکيده:

بام سبز، انرژي پلاس، انرژي مصرفي ساختمان، نياز آبي گياه، شبيه سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.