پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۳/۷ دفاع:
۳۰۳۸ شناسه:
موعود بنيادي فرد دانشجو:
تدوين برنامه راهبردي كميته داوران فدراسيون فوتبال جهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC عنوان فارسي:
Designing strategic plan for Referees Committee of IRAN Football Federation عنوان انگليسي:

روش تحقيق حاضر از نوع مطالعات راهبردي است كه به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش، توصيفي- تحليلي بوده و نحوه جمع آوري اطلاعات آن ميداني و اطلاعات مورد نياز از روش آميخته (Mix) كه تركيبي از روش هاي كمي و كيفي است، جمع آوري مي شود. و از نظرات اعضاء كميته داوران به عنوان اطاق فكر كميته داوران براي نهايي شدن نتايج تحقيق بهره مي گيرد. علاوه بر آن بخشي از داده هاي تحقيق با مطالعه اسناد و مدارك موجود در بايگاني فدراسيون و جستجوي كتابخانه اي مقالات و نشريات علمي مرتبط با موضوع و همچنين برنامه هاي راهبردي فدراسيون هاي فوتبال و كميته داوران ساير كشورها به دست خواهد آمد. همانطور كه در شكل شماره 2 مشاهده مي گردد در اين تحقيق بر اساس فرآيند برنامه راهبردي ارائه شده توسط ديويد ابتدا وضعيت موجود كميته داوران در فدراسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين بررسي شامل برنامه‌هاي پيشين و كنوني و مستندات و تكاليف قانوني در زمينه داوري فوتبال ايران است. سپس از مطالعات تطبيقي جهت بررسي چشم اندازها، اهداف، سياست ها و برنامه هاي كميته داوران در ساير كشورها استفاده خواهد شد. از مطالعات تطبيقي براي مقايسه وضعيت موجود كميته داوران فدراسيون فوتبال با وضعيت فدراسيون فوتبال ساير كشورها استفاده خواهد شد. حاصل اين مطالعه، يك فهرست مقدماتي از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد را فراهم خواهد نمود. فهرست مذكور طي جلسات متعدد با اعضاء جامعه آماري (بالاخص با شوراي راهبري فدراسيون) به فهرست نهايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد تبديل خواهد گرديد. اين فهرست رتبه بندي و موقعيت راهبردي كميته داروان فدراسيون فوتبال تعيين خواهد شد. در نهايت با استفاده از تكنيك هاي تدوين راهبرد، به تدوين راهبردهاي اين كميته پرداخته خواهد شد. اين راهبرد ها با راهبردهاي اصلي فدراسيون فوتبال همراستا خواهد بود.

چکيده:

راهبرد، برنامه راهبردي، ضعف، قوت، فرصت، تهديد، برنامه عملياتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنما:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.