پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۳۰۳۶ شناسه:
مهشيد صالح دانشجو:
بازطراحي ميدان امام حسين با تاكيد بر نشانه‌شناسي شهري عنوان فارسي:
Re-designing of Imam Hossein Square with the Emphasis on Urban Semiotics عنوان انگليسي:

در دنياي امروز، شهرهاي ما با توجه به سير تحولي كه گذرانده‌اند دستخوش تغييرات زيادي شدند كه اين تغييرات را در جاي جاي فضاهاي شهر مي‌توان ديد، اما اينكه اين تغييرات تا چه اندازه در ذهن شهروندان جاي گرفته‌ و در خاطرشان مانده جاي سوال دارد! شايد دليل اينكه خيلي با اين جمله مواجه شده‌ايم كه شهرها هويت خود را از دست داده‌اند اين باشد كه فضاهاي شهري شهرهاي ما به درستي نتوانسته‌اند سير تحول تاريخي خود را كه به دليل مداخله‌هاي گوناگون شهري كه در آن‌ها شكل گرفته نشان دهند، هرچند كه ادراك از محيط در طول زمان و افزايش سن و آگاهي و تجربه تغيير مي‌كند ولي فضاهاي شهري نيازمند نشانه‌هايي هستند كه بتوانند مفهوم و معناي سرگذشت خود را علاوه بر نسل امروز به نسل‌هاي آتي هم نشان دهند. اما متأسفانه در اكثر مواقع مهندسان، معماران، طراحان و برنامه‌ريزان با درك و برداشتي كه خودشان از محيط داشتند به مداخله در فضاهاي شهري پرداخته‌اند بدون توجه به اينكه اين مداخلات تا چه اندازه مي-تواند بر شرايط زندگي و ادراك ساكنان آن فضا تأثير بگذارند. همانطور كه مي‌دانيم امروزه طراحي با استفاده از نمادها بسيار دشوار است چرا كه نمادها نه ثابت بوده و نه اتفاق جمعي لازم بر سر معناي آن‌ها وجود دارد، از طرفي باتوجه به اينكه مرجع نماد وابستگي شديدي به زمينه دارد، نمادهاي مختلف در زمينه‌هاي متفاوت واجد معاني متعدد خواهند بود. در نتيجه طراح در هر مكان بايد ويژگي‌هاي نمادين آن منطقه خاص را شناخته و براساس آن طراحي كند، كه اين امري دشوار است چرا كه طراح براي درك اين ويژگي‌ها بايد به لايه‌هاي زيرين جامعه ساكن مسلط باشد. درحالي كه ما امروزه شاهد شكل گرفتن و منتشر شدن بناهاي ساخته شده‌اي در فضاهاي شهري هستيم كه توسط طراحان براساس نمادگرايي به وجود آمده و تعابير بسياري از اين بناها مي‌توان داشت و دليل اين امر اين است كه در شرايطي كه امكان برقراري ارتباط ميان طراح و مردم نباشد و يا طراحان قادر به بيان تعابير بنا نباشند چند درصد مردم به درستي قادر به درك اين بناها خواهند بود! اين مسئله خود موجب يك ابهام در ذهن شهروندان مي‌شود چرا كه هر نماد بسته به آن كه از ديد چه افرادي تعبير شود و يا حتي اينكه با چه ديدگاهي تعبير شود تعابير مختلفي پيدا خواهد كرد و اين امر برقراري ارتباط ميان نماد و معنا را با مشكل مواجه خواهد كرد، يكي از دلايل اين مسئله از اينجا ناشي مي‌شود كه نشانه‌شناسي هرگز نمي‌گويد كه طراح چگونه بايد طراحي كند چرا كه براي طراحي يك نشانه در فضاي شهري كه بتواند نمادي با معنا براي مردمي كه در آن فضا حضور پيدا مي‌كنند داشته باشد علاوه‌بر تسلط كامل در امر نشانه‌شناسي و همچنين شناخت دقيق تاريخچه‌ي محيط مورد طراحي و مردمي كه در آن مكان زندگي مي‌كنند نياز به بررسي عوامل ديگري نظير روان‌شناسي محيطي، زبان‌شناسي فضا، علوم ادراكي و زيبايي شناسي مي‌باشد و ما اين مسئله را كاملاً در ميدان امام حسين تهران شاهد هستيم چرا كه نشانه‌هايي كه به عنوان نماد در ميدان جايگذاري شده‌اند كاملاً از نظر شهروندان مبهم و بي‌معني هستند و هركسي كه در فضاي ميدان قرار مي‌گيرد اين سوال برايش مطرح مي‌شود كه اين المان‌ها چه هستند و چه مفهومي را مي‌رسانند!؟ در نتيجه اين نشانه‌ها نتوانسته‌اند به درستي در ادراك افرادي كه در ميدان حضور پيدا مي‌كنند تأثير داشته باشند و معناي اصلي خود را برسانند چه بسا از طرفي ديگر وجود خود اين نشانه‌ها موجب شده در فصول گرم سال آسايش اقليمي شهروندان را نيز برهم زند.

چکيده:

نشانه‌شناسي شهري، زبان‌شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.