پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۳۰۲۸ شناسه:
مجيد سبزه دانشجو:
طراحي مدلي براي سنجش، مقايسه و ارزيابي ROA شركت هاي بيمه عنوان فارسي:
Designing a Model for Testing, Comparing and Evaluating ROA in Insurance Companies عنوان انگليسي:

علم مالي در سالهاي اخير به علت رشد و توسعه روز افزون شركت ها و پيچيده تر شدن اقتصاد، توسعه بديلي يافته است و سرمايه گذاران، مديران، وام دهندگان، مراجع دولتي و ساير رقبا از تجزيه و تحليل هاي خروجي مالي بهره فراواني مي برند. ابداع روش هاي نوين براي تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي كاربرد وسيعي پيدا كرده و منجر به ارائه ديدگاهي جديد نسبت به مشكلات و روش هاي حل آنها شده است.

با عنايت به اين موضوع، در پژوهش حاضر اقدام به طراحي مدلي براي سنجش و ارزيابي نرخ بازده دارايي ها(ROA) و عوامل مرتبط با آن يعني حاشيه سود و گردش دارايي ها براي تمام شركت هاي بيمه داراي مجوز از سازمان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از منحني هموگرافيك مي پردازيم. روش هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق شامل استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و هميستگي جزئي است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه يك رابطه معناداري بين ROA با حاشيه سود و گردش دارايي ها وجود دارد. شايان توجه است كه ROA بيشتر متاثر از حاشيه سود است تا گردش دارايي ها

چکيده:

حاشيه سود، گردش دارايي ها، ROA، نسبت دوپونت، همبستگي و رگرسيون، منحني هموگرافيك، صنعت بيمه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.