پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۲۳ دفاع:
۳۰۲۷ شناسه:
سمانه اميراني دانشجو:
مقايسه اثر وزن هاي مختلف كوله پشتي بر شاخص هاي اثر پا در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي عنوان فارسي:
Comparing the different weight of backpack on footprint parameters in primary school girl students عنوان انگليسي:

اهميت و نقش پا در زنجيره حركتي اندام تحتاني و نظر به اينكه مشكلات اين ناحيه از بدن بسيار شايع،پيچيده وپر هزينه هستند، بهتر است كه دفورميتيهاي قوس كف پا در افراد به طور دقيق شناسايي واندازه گيري شوند

با توجه به نرخ بالاي استفاده از كوله پشتي به عنوان يك وسيله مهم در فعاليت هاي حركتي روزانه دانش آموزان و نيز تغييرات بيومكانيكي ناشي از حمل نادرست و اوزان بيشتر از حد مجاز و نيز تاثيرات سو آن بر بدن هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر حمل كوله پشتي در اوزان مختلف بروي شاخص هاي اثر پا در ميان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي مي باشد.

اين كار با استفاده از جعبه عكسبرداري كف پا صورت ميگيرد

چکيده:

1)كوله پشتي، 2) شاخص هاي اثر پا، 3) دانش آموزان دختر دبستاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يوسف مقدس تبريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.