پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۴ دفاع:
۳۰۲۴ شناسه:
اكرم احمدي دانشجو:
آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن عنوان فارسي:
Pathology of the National Bank of Iran Education System and Presenting an Optimal Model for it عنوان انگليسي:

هدف اصلي تحقيق حاضر آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن مي باشد. بهينه سازي مدل نظام آموزش كاركنان بانك ملي ايران جهت فراهم نمودن زمينه استفاده از مدل ياد شده در تعيين دقيق نيازهاي آموزشي كاركنان و نهايتا توانمندسازي نيروي انساني و دستيابي به كارايي و اثربخشي مي باشد. براي پاسخگوئي به مسأله مطروحه، با استفاده از مدل مماس(مهدوي و همكاران) و مصاحبه با خبرگان بانك ملي ايران و بررسي اسناد و مدارك سازماني اقدام شد. در بررسي وضعيت موجود و در بررسي كلي مولفه هاي نظام اموزش كاركنان شامل نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و اثربخشي مشكلي مشاهدن نشد ولي بررسي شاخص هاي ريز مولفه ها نشانگر وجود آسيب در برخي از شاخص ها بود. همچنين شاخص هاي هر كدام از مولفه هاي نظام آموزش كاركنان در وضعيت بهينه تدوين و به تاييد خبرگان رسيدند.

براي پاسخگوئي به مسأله مطروحه، با استفاده از مدل مماس(مهدوي و همكاران) و مصاحبه با خبرگان سازمان و بررسي اسناد و مدارك سازماني اقدام خواهد شد.

چکيده:

كلمات كليدي: نظام آموزش، بانك ملي ايران، نيازسنجي، طراحي دوره، اجرا، اثربخشي اموزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد رضا سيد جوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صفري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.