پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۳۰۲۰ شناسه:
سيما محمدخان بيگي دانشجو:
مقايسه اثرات دو برنامه تمرينات ثباتي عملكردي و تحريك الكتريكي مغز بر تعادل، اسپاسم عضلاني،درد و توانايي راه رفتن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس عنوان فارسي:
Comparison of the effect of Transcranial direct current stimulation with functional stability exercises on balance, muscle spasm ,pain and Walking capacity in patients with multiple sclerosis عنوان انگليسي:

چكيده

مالتيپل اسكلروزيس يك بيماري خود ايمني است كه دستگاه عصبي مركزي شامل مغز و نخاع را تحت تاثير خود قرار مي دهد و به عنوان يك بيماري عصبي پيش رونده به شمار مي رود. با توجه به عوارض حركتي ناشي از بيماري مانند كاهش تعادل و مشكلات راه رفتن هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرينات ثبات عملكردي و تحريك الكتريكي مستقيم مغز بر تعادل، اسپاسم عضلاني، توانايي (ظرفيت) راه رفتن و كيفيت زندگي بيماران مالتيپل اسكلروزيس بوده است. در همين خصوص تعداد 39 نفر بيماران زن با درجه ناتواني (EDSS) كمتر از 5/4 و با ميانگين سني 891/7± 44/37 سال به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفي به چهار گروه تمرينات ثباتي عملكردي، تحريك الكتريكي مستقيم مغز،كنترل و شم تقسيم شدند. در ابتدا متغير هاي تعادل، اسپاسم عضلاني و توانايي راه رفتن و كيفيت زندگي در افراد مورد مطالعه اندازه گيري و به عنوان پيش آزمون ثبت شدند. سپس آزمودني هاي گروه تمرينات ثباتي عملكردي در كنار درمان هاي دارويي عادي خود در يك دوره 6 هفته اي و آزمودني هاي گروه تحريك الكتريكي مستقيم مغر نيز در كنار داروهاي مصرفي خود،دريك دوره 5 جلسه ايي تحريك الكتريكي مستقيم مغز شركت كردند. بعد از اتمام دوره تمريني و تحريك الكتريكي مستقيم مغز از هر يك از چهار گروه پس آزمون گرفته شد. نتايج نشان داد پيشرفت معني داري از مرحله پيش آزمون تا پس آزمون در گروه تمرينات ثباتي عملكردي در مورد تعادل و توانايي(ظرفيت) راه رفتن صورت گرفته است و در گروه تحريك الكتريكي مستقيم مغز نيز پيشرفت معني داري در مورد تعادل، توانايي (ظرفيت) راه رفتن و كيفيت زندگي حاصل شده است اما تغييرات مربوط به اسپاسم عضلاني در هيچ يك از گروه ها به سطح معني داري نرسيد. بررسي نتايج در مقايسه بين گروه‌ها نشان دادند با وجود اينكه گروه تحريك الكتريكي مغز عملكرد بهتري در كيفيت زندگي داشت، تفاوت معني دار بين اثرگذاري دو پروتكل تمريني، دراين شاخص مشاهده نشد (05/0<p) اما در مورد تعادل و توانايي (ظرفيت) راه رفتن، تفاوت معني داري بين اثرگذاري دو پروتكل تمريني مشاهده شد كه نشان از برتري گروه تحريك الكتريكي مستقيم مغز نسبت به گروه تمرينات ثباتي عملكردي بود.

كليدواژه‌ها: تمرينات ثبات عملكردي، تحريك الكتريكي مستقيم مغز، تعادل، اسپاسم عضلاني، توانايي راه رفتن، كيفيت زندگي، مالتيپل اسكلروزيس.

چکيده:

تمرينات ثبات عملكردي، تحريك الكتريكي مغز،تعادل،اسپاسم عضلاني،توانايي راه رفتن،مولتيپل اسكلروزيس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر يوسف مقدس تبريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هومن مينونژاد استاد مشاور:
دکتر سيد مسعود نبوي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.